สร้างบล็อกด้วย account ของ Google


สำหรับหลายๆคนคงคุ้นเคยกับการสร้างบล็อกกันมาบ้างแล้ว คราวนี้เราลองมาดูวิธีการสร้างบล็อกด้วย blogger  (ของดีๆจาก google)  ซึ่งก่อนอื่นเราต้องมี account หรือมีอีเมล์ของ google กันก่อน (gmail)  ซึ่งหลายๆคนคงจะมี gmail กันมาแล้ว ทีนี้เราลองมาดูวิธีการสร้างบล็อกจาก account ของ google กัน เริ่มเลย…

1.ไปที่เว็บไซต์  www.blogger.com ดังรูป

b1

 

 

 

 

2.จากนั้นลงชื่อเข้าสู่ระบบด้วย account ของ google (gmail) ดังรูป

b2

 

 

 

 

 

3.จากนั้นคลิกที่ “บล็อกใหม่” ดังรูป ในขั้นตอนนี้ ระบบจะให้เรากรอกข้อมูลนั่นคือ “ชื่อบล็อกที่ต้องการ (ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)” , “ที่อยู่บล็อก (เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)”  เลือก “เทมเพลต” ของบล็อกตามที่เราต้องการ จากนั้นคลิกปุ่ม “สร้องบล็อก”  ดังรูป

b3

 

 

 

 

 

 

ง่ายๆแค่นี้ คุณก็จะมีบล็อกเป็นของตัวเองแล้ว
b4

Advertisement

Facebook Like Box on Google site


คงจะไม่มีใครไม่รู้จัก Facebook และในเว็บไซต์หลายๆเว็บก็จะมีที่ให้ผู้คนที่แวะเวียนเข้ามาได้คลิก Like เว็บไซต์ของตนเองด้วย วันนี้มีขั้นตอนการสร้าง Facebook like box ในเว็บไซต์ที่สร้างด้วย google site ซึ่งตัวผู้เขียนเองได้ค้นพบจากวิธีการทำในเว็บของต่างประเทศ (http://www.h3ather.com/adding-facebook-like-box-to-google-sites) โดยมีวิธีการทำได้ไม่ยากนัก (ทุกคนที่สร้างต้องมี fanpage ของ facebook และ site ของ google อยู่แล้ว)  โดยขั้นตอนในการสร้างมีดังนี้

1.ไปที่เว็บไซต์ https://developers.facebook.com/docs/reference/plugins/like-box/

2.copy url ของ fanpage ที่เราได้สร้างไว้ แล้ววางในช่อง Facebook Page URL  ดังตัวอย่าง

FB

 

 

 

 

 

 

 

 

3.จากนั้นคลิกปุ่ม Get Code เพื่อนำโค้ดไปติดไว้ในเว็บไซต์ จะได้ดังรูป

FB1

 

 

 

 

 

 

 

 

4.เปิดโปรแกรม NotePad  แล้วพิมพ์ข้อความตามด้านล่าง

<?xml version=”1.0″ encoding=”UTF-8″ ?>
<Module>
<ModulePrefs
scrolling=”true”
height=”385″
width=”250″
/>
<Content type=”html”>
<![CDATA[

………………….

…………………

(copy ตามข้อ 1 และ ข้อ 2 ดังรูปด้านล่าง)

]]>

</Content>
</Module>

ดังรูป

FB2

 

 

 

 

 

 

 

(ข้อ1 และข้อ 2  นำมาจาก code program ที่หลังจากคลิก get code แล้ว)

จากนั้นบันทึกไฟล์ NotePad   ชื่อ(เป็นภาษาอังกฤษ).xml

5.เมื่อเราได้ไฟล์    *.xml   แล้ว ทีนี้เราก็มาเปิดใช้งาน Facebook like box ใน google site ของเราได้เลย โดยเริ่มจาก

6.ไปที่ปุ่้ม “เพิ่มเติม”  แล้วเลือกไปที่ “จัดการไซต์”  แล้วไปที่ “ไฟล์แนบ” ดังรูป

FB4

 

 

 

 

 

 

 

7.จากนั้นคลิกที่ปุ่ม “อัพโหลด” แล้วเลือกไฟล์ที่ต้องการ เช่นดังรูปตัวอย่าง

FB5

 

 

 

 

 

8.เมื่ออัพโหลดเสร็จแล้ว คลิกขวา เลือก “คัดลอกที่ตั้งลิงค์”

9.จากนั้นคลิก “กลับสู่ไซต์”

10.จากนั้นคลิก “แก้ไขหน้าเว็บ”

FB3

 

 

 

 

11.จากนั้นไปที่ “แทรก” แล้วไปที่ “แกดเจ็ตเพิ่มเติม…”

FB6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.จากนั้นคลิกเลือก “เพิ่ม Gadget โดยใช้ URL”  จากนั้น คลิกที่ช่อง ป้อน URL แล้วคลิก วาง (paste) แล้วคลิก “เพิ่ม” จะได้ดังรูป

FB8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.คลิก “ตกลง” จะได้ดังรูป

FB9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.คลิกปุ่ม “บันทึก”  แล้วก็จะได้ Facebook like bok  บนเว็บ google site แล้ว

FB10

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้น สพป.กาญจนบุรี เขต 3


จากที่โรงเรียนได้รายงานข้อมูลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้น ปีการศึกษา 2554 ซึ่งโรงเรียนรายงานข้อมูลบนเว็บไซต์ http://www.karn3.org ไปแล้วนั้น และเขตพื้นที่ได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้านความสามารถและทักษะของผู้เรียนทุกระดับชั้น ตั้งแต่ ป.1 – ม.6 โดยมีผลการวิเคราะห์ ตามลิงค์ คลิกดูผลการวิเคราะห์

คุณภาพผู้เรียนที่สังคมปัจจุบันคาดหวัง


คนไทยยุคใหม่ในยุคของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) ที่ต้องการเห็นคนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง รักการอ่าน และมีนิสัยใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา คิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม สามารถทำงานเป็นกลุ่ม ตลอดจนมีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสำนึก และความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข รังเกียจการทุจริตและต่อต้านการซื้อสิทธิ์ขายเสียง และสามารถก้าวทันโลก

โดยมุ่งปฏิรูปการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 3 ประเด็นหลัก คือ 1)การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และะการเรียนรู้ของคนไทย 2)การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ และ 3)การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม

การจัดการศึกษาด้วยหลักการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองนี้ยังคงสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ โดยเฉพาะในหมวดที่ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษาด้วยนั้น

แนวทางการปรับปรุงการศึกษา มีอยู่ 4 ประการ คือ การพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ การพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ และการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ ซึ่งได้กำหนดเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และตัวบ่งชี้ความสำเร็จดังนี้

1.การศึกษาไทยมีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับสากล

2.คนไทยใฝ่รู้ : สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง รักการอ่าน และแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง

3.คนไทยใฝ่ดี : มีคุณธรรม มีจิตสำนึกและค่านิยมที่พึงประสงค์เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มีจิตสาธารณะ มีวัฒนธรรมประชาธิปไตย

4.คนไทย คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้ : มีทักษะในการคิดและปฏิบัติ มีความสามารถในการแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสามารถในการสื่อสาร

ที่มา : แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เล่มที่ 1