จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน


กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดให้มีการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) โดยมีเป้าหมายที่สำคัญ คือ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามจุดเน้นที่ได้กำหนดไว้ใน 4 ช่วงชั้น ภายใต้ยุทธศาสตร์การยอกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการพัฒนาผู้เรียนคามจุดเน้น ประกอบไปด้วย ได้แก่ 1) เพิ่มขีดความสามารถในการเรียนรู้ โดยเน้นความสำคัญของทักษะจำเป็นพื้นฐานตามจุดเน้นที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการเรียนรู้ของผู้เรียนในแต่ละช่วงวัย 2) กระตุ้น เร่งรัด ส่งเสริมสนับสนุน การนำจุดเน้น ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมทุกรูปแบบ 3) สร้างความพร้อมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองชุมชน ในการนำจุดเน้นสู่การปฏิบัติ 4) สร้างความเข้มแข็งของการกำกับติดตามให้เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้น
สำหรับจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนตามนโยบายในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) แต่ละระดับชั้น มีดังนี้
ชั้นประถมศึกษาที่ 1-3 : เป็นช่วงชั้นที่จำเป็นต้องปูพื้นฐานทักษะและความสามารถในการอ่านออก เขียนได้ และคิดเลขเป็น มีทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน ทักษะชีวิต และทักษะการสื่อสาร ได้อย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 : พัฒนาความสามารถให้สูงขึ้นจนสามารถอ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขคล่อง มีทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน ทักษะชีวิต และทักษะการสื่อสารได้อย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 : แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ มีทักษะการคิดชั้นสูง ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 : แสวงหาความรู้เพื่อการแก้ปัญหา ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ใช้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) มีทักษะการคิดชั้นสูง ทักษะชีวิต ทักษะการสื่อสารอย่างอย่างสรรค์ตามช่วงวัย
โดยแบ่งตัวชี้วัดภาพความสำเร็จระดับโรงเรียนออกเป็น 5 ระยะ นั่นก็คือ
ระยะที่ 1 เริ่มต้นค้นวิเคราะห์ (ภาคเรียนที่ 2/2553)
ระยะที่ 2 บ่มเพาะประสบการณ์ (ภาคเรียนที่ 1/2554)
ระยะที่ 3 สานต่อองค์ความรู้ (ภาคเรียนที่ 2/2554)
ระยะที่ 4 นำสู่วิถีคุณภาพ (ภาคเรียนที่ 1/2555)
และระยะที่ 5 มีวัฒนธรรมการเรียนรู้ใหม่ (ภาคเรียนที่ 2/2555)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s