รูปแบบโครงงานคอมพิวเตอร์


สำหรับในชั่วโมงนี้ให้แต่ละกลุ่มศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ โดยสืบค้นจากเว็บไซต์ใดๆก็ได้ เช่น http://www.thaigoodview.com/node/36372 โดยให้มีข้อมูลครบตามองค์ประกอบของโครงงาน ได้แก่

1. ชื่อโครงงาน
2. ชื่อ สกุล ผู้ทำโครงงาน
3. ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
4. ระยะเวลาดำเนินงาน
5. แนวคิด ที่มา และความสำคัญ
6. วัตถุประสงค์
7. หลักการและทฤษฎี
8. วิธีดำเนินงาน
– อุปกรณ์ที่ต้องใช้
– กำหนดคุณลักษณะของผลงาน และเทคนิคที่ใช้ในการพัฒนา
– แนวทางการศึกษาค้นคว้าและพัฒนา
– งบประมาณที่ใช้
10. แผนปฏิบัติงาน
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
12. เอกสารอ้างอิง

หลังจากที่แต่ละกลุ่มได้ศึกษาและทำความเข้าใจในรูปแบบโครงงานแล้วนั้น ให้แต่ละกลุ่มไปจัดทำในบล็อก WordPress  ของกลุ่มตนเอง click เพื่อดูขั้นตอนการสร้างบล็อก และให้มีเนื้อหาสอดคล้องกับโครงงานที่จะสร้างขึ้น ในส่วนของข้อที่ 5 ให้ทุกกลุ่มแสดงทั้งในรูปแบบความเรียงและผังความคิด (Mind Mapping) โดยใช้โปรแกรม Edraw Mind Mapping   ป.ล. …ส่ง link  แต่ละกลุ่มที่นี่…
Advertisements

3 thoughts on “รูปแบบโครงงานคอมพิวเตอร์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s