การงานอาชีพ 4/3


ให้พวกเราช่วยกันหาความหมายของ IT และลองยกตัวอย่างของ IT ในชีวิตประจำวันมาให้ได้กันเยอะๆนะคะ  พร้อมทั้งอ้างอิงแหล่งที่มาด้วย

ป.ล.งานนี้ใครส่งในชั่วโมงมีคะแนน 5 คะแนน รอทุกคนอยู่จ้า

Advertisements

30 thoughts on “การงานอาชีพ 4/3

 1. เทคโนโลยีสารสนเทศ (information technolocuy ; it )
  หมายถึง เทคโนโลยีที่มีความเกี่ยวข้องกับการเก็บวิเคราะห์ข้อมูล
  และประมวลผลสารสนเทศ ทำให้สารสนเทศนั้นมีประโยชน์และสามารถใช้งานได้หลากหลายมากมาย

 2. IT คือเทคโนโลยีสำหรับการประมวลผลสารสนเทศซึ่งครอบคุมถึงการรับ-ส่ง ,แปลง,จัดเก็บ,ประมวลผล,และคืนสาระสนเทศ
  ITในชีวิตประจำวันคือ ร้านอินเตอร์เน็ต การกลายพันธุ์ของโทรศัพท์ โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์
  แหล่งที่มา; http://www.goolge.co.th

 3. IT คือเทคโนโลยีสำหรับการประมวลผลสารสนเทศซึ่งครอบคุมถึงการรับ-ส่ง ,แปลง,จัดเก็บ,ประมวลผล,และคืนสาระสนเทศ
  ITในชีวิตประจำวันคือ โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ เกมล์ โน๊ตบู๊ก
  แหล่งที่มา; http://www.goolge.co.th

 4. it หมายถึง เทคโนโลยีในการรวบรวมข้อมูลการจัดเก็บอย่างมีระบบการเรียกหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและการประมวลผลการวิเคราะห์ผลที่ได้จากการประมวลนั้น
  it ในชีวิตประจำวัน เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น

 5. it =information technology คือ เทคโนโลยีสำหลับ
  ประมวลผลสารสนเทศซึง
  ครวบคลุมถึงการรับ-ส่ง,แปล,จัดเก็บ
  และค้นคืนสารสนเทศ

 6. ไอที(inform atiion technolgy) แปลว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึงเทคโนโลยีในการรวบรวมข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
  การประมวล การวิเคราะห์ผลที่ได้รับจากการประมวลขึ้น รวมไปถึงการเน้นในเรื่องการแสดงผลและประชาสัมพันธ์สารสนเทศนั้นอย่างมีประสิทธิภาพในรูปแบบที่เหมาะสมกับผู้ที่จะนำไปใช้ต่อไป เช่น facebook e-moil hi5

 7. it หมายถึง ภาษาหนึ่งในการพัฒนาเว็บในรูปแบบที่สามารถโต้ตอบกันได้ และเชื่อมกับระบบฐานข้อมูล ซึ่งพัฒนาโดย Microsoft และ

  เทคโนโลยีหนึ่งใช้ในการรับส่งข้อมูลความเร็วสูง ผ่านทางสายโทรศัพท์

 8. informasion แปลว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง เทคโนโลยีในการรวบรวมข้อมูลการจัดเก็บอย่างมีระบบการเรียกหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็วการ ประมวลผล การวิเคราะห์ผล ที่ได้จากการประมวลผลนั้นรวมไปถึงการเน้นในเรื่องการแสดงผลและประชาสัมพันธ์สารสนเทศนั้นอย่างมีประสิทธิภาพ

 9. หมายถึง การเชื่อมข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตที่ไม่ได้ใช้มาตรฐานสื่อสาร HTTP เช่นการเขียน FORM ในการกรอบข้อมูลเป็นต้น

 10. it คือ เทคโนโลยีในการรวบรวมข้อมวล การจัดเก็บอย่างมีระบบ การเรียกหาข้อมวลได้อย่างรวดเร็ว การประมวล การวิเคราะห์ผล การแสดงผล การประชาสัมพันธ์สารสนเทศ การสื่อสาร
  it คือ การใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น ร้านอินเตอร์เน็ต การใช้โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น แหล่งที่มา; http://www.goolge.co.th

 11. IT ย่อมาจาก information technology แปลว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การเรียกข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว การวิเคราะห์ การประมวลผล รวมไปถึงการเน้นในเรื่องการแสดงผล และประชาสัมพันธ์สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

  IT ในชีวิตประจำวัน
  TV(Talavision) จอที่แสดงผลออกอากาศสัญญาณทางโทรทัศน์
  UPS(Uninterruptible Power Supply )แหล่งจ่ายพลังงานต่อเนื่อง
  3G(3rd Generation) อุปกรณ์ต่องพ่วงทำหน้าที่กวาดจับภาพ

 12. DSS Digital Signature Standard หมายถึง มาตฐานการสร้างรหัสเพื่อยืนยันการส่งข้อมูล โดยมีประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นผู้กำหนดขึ้นเพื่อให้ทราบว่าข้อมูลนั้นถูกส่งมาจากใคร โดยผู้อื่นไม่สามารถปลอมแปลงได้

 13. ความหมายของ IT คือเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการประมวลผลสารสนเทศการรวบรวมขอมูลการจัดเก็บอย่างมีระเบียบการเรียกหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็วครอบคุมการรับ-การส่ง เช่น logout หมายถึง การเลิกติดต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์หรือการเลิกการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์

 14. ไอที ****หมายถึงเทศโนโลยีจนการรวบรวมไปถึการเน้นนวนในเรื่อการแสดงผลเเละการประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ
  ในรูปเเบบที่เหมาะสมกับผู้ที่จะนำไปใช้ตลอดไป

 15. it หมายถึง เทดโนโลยีสำหรับการประมวลผลสารสนเทศซึ้งครอบคุมการรับการส่งแปลงการจัดเก็บการประมวล
  disital หมายถึง ดิจดตอลการแสดงข้อมูลในรูปตัวเลขครับ

 16. ไอที (information technology) แปลว่าเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึงเทคโนโลยีในการรวบรวมข้อมูลการจัดเก็บอย่างมีระบบ การเรียนหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็วิ การประมวลผลการวิเคราะห์ผลที่ได้จากการประมวลขึ้น รวมไปถึงการเน้นในเรื่องการเเสดงผลและประชาสัมพันธ์สารสนเทศนั้นอย่างมีประสิทธิภาพในรูปแบบที่เหมาะสมกับผู้ที่จะนำไปใช้ต่อไป เช่น gmail e-mail hi5

 17. คำว่า itย่อมาจาก ( information technolgy)แปลว่าเทคโนโลยีสารสนเทศหมายถึงเทคดนดลยีในการรวมข้อมูล ตัวอย่างเช่นd-l-y Dohyorslf ทำด้วยตัวเองเช่นการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ รัตติกาลเสนอค่ะ*-*

 18. ไอที ย่อมาจาก information technogy แปลว่าเทคโนโลยีสารสนเทศหมายถึงเทคโนโลยีในการรวบรวมข้อมูลการจัดเก็บอย่างมีประสิทธิภาพ

 19. it หมายถึง เทดโนโลยีสำหรับการประมวลผลสารสนเทศซึ้งครอบคุมการรับการส่งแปลงการจัดเก็บการประมวล
  disital หมายถึง ดิจดตอลการแสดงข้อมูลในรูปตัวเลขครับ

 20. it ย่อมาจากคำว่า information technology แปลว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การเรียกข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว การวิเคราะห์ การประมวลผล การเรียกหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว รวมไปถึงการเน้นในเรื่องการแสดงผล และประชาสัมพันธ์สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

  it ช่ในชีวิตประจำวัน
  FAN (พัดลม)
  Wi-Fi ย่อมาจาก( Wireless Fidelity )การส่งัญญาณแบบไร้สาย
  FAX ย่อมาจาก (facsimile)การถ่ายทอดภาพหรือเนื้อเรื่องผ่านทางโทรศัพท์ในรูปของดิจิตอล

 21. it ย่อมาจากinformation technologyคือเทคโนโลยีสารสนเทศคือการรวบรวมข้อมูลการจัดเก็บอย่างมีระบบการเรียกหาข้อมูลอย่างรวดเร็วการประมูลรวมไปถึงการเน้นในการเรื่องการแสดงผล

 22. it ย่อมาจาก information technology แปลว่าเทคโลยีสารสนเทศหมายถึงเทคโนโลยีในการรวมข้อมูลการจัดเก็บอย่างมีจะระบบ การเรียนหาข้อมูลได้ อ่ายงรวดเร็ว
  it ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
  DIGITAL หมายถึง ดิจิตอล, การแสดงข้อมูลในรูปของตัวเลข
  HARDWARE (ฮาร์ดแวร์) หมายถึง อุปกรณ์ต่างๆ ที่ประกอบกันขึ้นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น จอมอนิเตอร์ เคส ฮาร์ดดิสก์
  DATABASE หมายถึง ฐานข้อมูล ที่รวมของข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กัน และจัดเป็นหมวดหมู่เพื่อให้ค้นคืนได้ง่าย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s