ฝึกคิด – ฝึกเขียน ภาค 2


หลังจากที่เราได้เริ่มเขียนโปรแกรมกันมาบ้างแล้วนะคะ ซึ่งครูได้ให้พวกเราได้ฝึกเขียนโปรแกรมอย่าง่ายๆ นั่นก็คือ เขียนโปรแกรมรับและแสดงข้อมูลเท่านั้น นอกจากที่พวกเราได้ลองเขียนโปรแกรมแล้วนั้นยังมีโปรแกรมอีกประเภทนั่นก็คือ โปรแกรมแบบมีทางเลือก เพื่อที่จะเลือกทำงานอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยถ้าเงื่อนไขเป็นจริงจะทำ ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จจะไม่ทำ (โดยเงื่อนไขเป็นเท็จจะทำงานต่อไปอีก) ต่อไปนี้จะเป็นตัวอย่างของการเขียนโปรแกรมที่มีโครงสร้างการทำงานแบบมีทางเลือก
โจทย์ : เขียนโปรแกรมรับคะแนนแล้วแสดงผลเป็นระดับผลการเรียน (grade)
หลังจากนั้น เราจะต้องทำการวิเคราะห์ข้อมูลและกำหนดรายละเอียดของปัญหา (ขั้นตอนที่ 1ของการพัฒนาโปรแกรม)
              ข้อมูลนำเข้า ได้แก่  คะแนน (score)
              ข้อมูลออก ได้แก่  ระดับผลการเรียน (grade)
              วิธีการประมวลผล
                  1.รับค่าข้อมูล  คะแนน
                  2.ตรวจสอบเงื่อนไขคะแนน
                       – ถ้าคะแนน >=80  ได้เกรด 4
                       – ถ้าคะแนน >=70  ได้เกรด 3
                       – ถ้าคะแนน >=60  ได้เกรด 2
                       – ถ้าคะแนน >=50  ได้เกรด 1
                       – ถ้าได้คะแนน < 50  ได้เกรด 0
                   3.แสดงระดับผลการเรียน
จากนั้นเมื่อเราได้ทำการวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหาแล้ว ขั้นต่อไปก็คือ เลือกเครื่องมือและออกแบบขั้นตอนวิธี (Flowchart) ดังรูป  


พอเราเสร็จจากขั้นตอนนี้ต่อไปเป็นขั้นตอนที่ 3 นั่นก็คือขั้นดำเนินการแก้ปัญหา ในขั้นตอนนี้ล่ะที่เราต้องลงมือเขียนโปรแกรม (ภาษาซี) ลองมาดูกันนะคะ

#include<stdio.h>
void main()
{
          int   score;
          printf(“Input Score :”);     
          scanf(“%d”,&score);
          if(score>=80) {
               printf(“grade 4”) ;
               else  if(score>=70) {
                     printf(“grade 3”) ;
                     else   if(score>=60) {
                     printf(“grade 2”) ;
                          else  if(score>=50) {
                                  printf(“grade 1”) ;
                                  else    printf(“grade 0”) ;
                               }
                        }
               }
         }
}

หลังจากที่พวกเราได้เรียนรู้ในการเรื่องการเขียนดปรแกรมแบบมีทางเลือกแล้ว ทีนี้ครูอยากให้พวกเราช่วยกันดูว่า โครงสร้างการทำงานแบบมีทางเลือกมี 4 ลักษณะ ให้พวกเราช่วยกันหาดูสิคะว่า 4 ลักษณะนี้มีอะไรบ้าง และแต่ละลักษณะมีวิธีการใช้งานอย่างไร (คงตอบได้กันน๊า)

จากนั้นเมื่อเรารู้แล้วว่า โครงสร้างการทำงานแบบมีทางเลือกมีลักษณะอย่างไรทีนี่ ครูอยากจะให้พวกเราได้ลองเขียนโปรแกรมตามโดยที่พวกเราต้องเป็นคนคิดโจทย์ขึ้นมาเอง โดยตอบลงในเว็บนี้เลย (ไม่ต้องเขียน flowchart)

*** คงทำได้กันนะทุกคน สู้สู้ ***

  ครูวราภรณ์ & ครูนัยนา 😉

 
 
 
 
 
 
 

 

Advertisements

35 thoughts on “ฝึกคิด – ฝึกเขียน ภาค 2

 1. โจทย์ การเขียนโปรแกรมแสดงรายชื่อของนักเรียนตามรูปแบบต่อไปนี้ ชื่อ ,อายุ และน้ำหนัก

  วิธีทำ

  1. ข้อมูลเข้า คือ ชื่อ,อายุและน้ำหนัก

  2. ข้อมูลออก คือ ชื่อ,อายุและน้ำหนัก

  3. วิธีการประมวลผล

  3.1 รับค่าข้อมูล ชื่อ,อายุและน้ำหนัก

  3.2 แสดงผลข้อมูล ชื่อ,อายุและน้ำหนัก

  #include
  void main()
  {
  char name ;
  int age,weight ;
  printf (“what ‘s your name ?”);
  scanf (“%s”,& name);
  printf(“how old are you ?”);
  scanf(“%d”,& age) ;
  printf(“how weight are you ?”);
  scanf(“%d”,& weight) ;
  }

 2. จงเขียนโปรแกรมโดยรับรับค่าจำนวนเต็ม5จำนวนจากนั้นหาค่าเฉลี่ยแล้วแสดงทางหน้าจอ
  #includ
  void main()
  {
  int n1,n2,n3,n4,n5,sum;
  float arg;
  printf(“1”);
  scanf(“%d”,&n1);
  printf(“2”);
  scanf(“%d”,&n2);
  printf(“3”);
  scanf(“%d”,&n3);
  printf(“4”);
  scanf(“%d”,&n4);
  printf(“5”);
  scanf(“%d”,&n5);
  sum=n1+n2+n3+n4+n5;
  arg=sum/5;
  printf(“sum=%d”,sum);
  printf(“avrge=%f”,avg);}

 3. โจทย์ : จงเขียนโปรแกรมการหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยม
  วิธีทำ : 1. ข้อมูลนำเข้า = หาพื้นที่สามเหลี่ยม
  2.ข้อมูลออก = พื้นที่สามเหลี่ยม
  วิธีประมวลผล
  1.รับข้อมูลเข้าความสูง ความกว้างของฐาน
  2.หาค่าพื้นที่จากสูตร 1/2* ความกว้างของฐาน*ความสูง
  3.แสดงค่า
  เขียนโปรแกรม
  # include
  void main()
  {
  int h,b;
  area;
  prinf(”hight”);
  scanf(“%d”&h);
  prinf(”basa”);
  scanf(“%d”&b);
  area=1/2*h*b;
  prinf(”area=%d”,area);
  }

 4. เขียนโปรแกรมแปลงค่าจาก3กิโลกรัมเป็นกรัม
  จาก kg เป็น k แสดงผลออกทางหน้าจอ

  ขั้นตอนที่ 1
  1 ข้อมูลเข้า kg
  2 ข้อมูลออก k
  3 วิธีการประมวลผล
  3.1 รับข้อมูลเข้าkg
  3.2 หาค่าkจากสูตร kg/100
  3.3แสดงค่า k

  #include
  void main()
  {
  int kg,k;
  printf (“kilokum”);
  scantf (“%d”,&kg);
  k=(kg/100);
  printf(“kum=%d”,k);
  }

 5. จงเขียนโปรแกรมรับจำนวนวิชาภาษาอังกฤษจำนวนเต็ม 5 จำนวนแล้วนำมาหาผลรวมและค่าเฉลี่ย
  ขั้นตอนที่ 1
  ข้อมูลเข้า จำนวนเต็ม 5 จำนวน
  ข้อมูลออก ผลรวมและค่าเฉลี่ย
  วีการประมวลผล
  1.รับข้อมูลเข้า 5 จำนวน
  2.หาผลรวมของจำนวน 5 จำนวน
  3.นำผลลัพ์ที่ได้จากข้อ 2 มาหารด้วย 5
  4.แสดงผลลัพธ์และค่าเฉลี่ย
  ขั้นตอนที่ 2 การเขียนผังงาน
  # include
  Void main ( ) {
  Int n1,n2,n3,n4,n5.sum;
  float avg;
  Printf(“Input number 1 “);
  Scanf(“%d,&n1);
  Printf(“Input number 2 “);
  Scanf(“%d,&n2”);
  Printf(“Input number 3”);
  Scanf(“%d,&n3”);
  Printf(“Input number 4”);
  Scanf(“%d,&n4);
  Printf(“Input number 5 “);
  Scanf(“%d,&n5”);
  Sum=n1+n2+n3+n4+n5
  Avg=sum/5;
  Printf(“sum=%d”,sum);
  Printf(“averge=%f”,avg);
  }

  ขั้นตอนที่3 การตรวจสอบและปรับปรุง
  หลังจากลันโปรแกรมเสร็จแล้วก้หาจุดเออร์เลอร์เพื่อแก้ไขโปรแกรมให้ถูกต้อง

  • แก้ไข
   จงเขียนโปรแกรมรับจำนวนวิชาภาษาอังกฤษจำนวนเต็ม 5 จำนวนแล้วนำมาหาผลรวมและค่าเฉลี่ย
   ขั้นตอนที่ 1
   ข้อมูลเข้า จำนวนเต็ม 5 จำนวน
   ข้อมูลออก ผลรวมและค่าเฉลี่ย
   วีการประมวลผล
   1.รับข้อมูลเข้า 5 จำนวน
   2.หาผลรวมของจำนวน 5 จำนวน
   3.นำผลลัพ์ที่ได้จากข้อ 2 มาหารด้วย 5
   4.แสดงผลลัพธ์และค่าเฉลี่ย
   ขั้นตอนที่ 2 การเขียนผังงาน
   # include
   Void main ( ) {
   Int n1,n2,n3,n4,n5.sum;
   float avg;
   printf(“Input number 1 “);
   scanf(“%d,&n1”);
   printf(‘”Input number 2 “);
   scanf(“%d,&n2”);
   printf(“Input number 3”);
   scanf(“%d,&n3”);
   printf(“Input number 4”);
   scanf(“%d,&n4”);
   printf(“Input number 5 “);
   scanf(“%d,&n5”);
   sum=n1+n2+n3+n4+n5
   avg=sum/5;
   printf(“sum=%d”,sum);
   printf(“averge=%f”,avg);
   }

   ขั้นตอนที่3 การตรวจสอบและปรับปรุง
   หลังจากลันโปรแกรมเสร็จแล้วก้หาจุดเออร์เลอร์เพื่อแก้ไขโปรแกรมให้ถูกต้อง

 6. จงเขียนโปรแกรมรับคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์4จำนวน แล้วนำมาหาผลรวมและค่าเฉลี่ยเลขคณิตศาสตร์
  ข้อมูลเข้า คะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ 4จำนวน
  ข้อมูลออก หาผลรวมและค่าเฉลี่ย
  วิธีประมวลผล
  1รับข้อมูลเข้า4จำนวน
  2หาผลรวมของคะแนนสอบ4จำนวน
  3นำผลลัพธ์ที่ได้มาหารด้วย4
  4 แสดงผลรวมและค่าเฉลี่ย

  # inelude
  Void main ()
  {
  Int n1,n2,n3,n4, sum;
  Float avg;
  Print f(“inputnumber1”);
  Scanf (“%d”,&n1);
  Print f(“inputnumber2”);
  Scanf (“%d”,&n2);
  Print f(“inputnumber3”);
  Scanf (“%d”,&n3);
  Print f(“inputnumber4”);
  Scanf (“%d”,&n4);
  Sum=n1+n2+n3+n4;
  Avg=sum/4;

 7. โจทย์
  จงเขียนโปรแกรมผลรวมจำนวน4จำนวน357และ9พร้อมแสดงผลลัพธ์
  วิธีทำ
  ขั้นตอนที่1
  ข้อมูลเข้า จำนวนเติม4จำนวน
  ข้อมูลออก ผลรวม
  การประมวสผล
  1.รับข้อมูลเข้า n3n5n7n9
  2.หาผลรวม4จำนวน
  3.หาผลรวมจากข้อ 2
  4.แสดงผลลัพธ์
  ขั้นตอนที่2
  #include
  void main()
  {
  int n3,n5,n7,n9 sum;
  printf(“input n3”);
  scanf(“%d”,&n3);
  printf(“input n5”);
  scanf(“%d”,&n5);
  printf(“input n7”);
  scanf(“%d”,&n7);
  printf(“input n9”);
  scanf(“%d”,&n9);
  sum=n3+n5+n7+n9;
  prinf(“sum=%d”,sum)
  }

 8. โจทย์ จงเขียนโปรแกรมเปลี่ยนหน่วยจาก500เซนติเมตรเป็นเมตร

  ข้อมูลเข้า – 500เซนติเมตร
  ข้อมูลออก – เมตร

  วิธีการประมวลผล
  1.)รับข้อมูล 500cm.
  2.)เปลี่ยนหน่วยจาก500 cm. เป็น m. โดย 500/100
  3.)แสดงผล=m.

  #include
  void main()
  {
  int cm,m;
  printf(“Input 500:”);
  scanf(“%d”,&500);
  m=500/100;
  printf(”mete%d”,m);
  }

 9. จงเขียนโปรแกรมรับคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์4จำนวน แล้วนำมาหาผลรวมและค่าเฉลี่ยเลขคณิตศาสตร์
  ข้อมูลเข้า คะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ 4จำนวน
  ข้อมูลออก หาผลรวมและค่าเฉลี่ย
  วิธีประมวลผล
  1รับข้อมูลเข้า4จำนวน
  2หาผลรวมของคะแนนสอบ4จำนวน
  3นำผลลัพธ์ที่ได้มาหารด้วย4
  4 แสดงผลรวมและค่าเฉลี่ย

  # inelude
  Void main ()
  {
  int n1,n2,n3,n4, sum;
  float avg;
  print f(“inputnumber1”);
  scanf (“%d”,&n1);
  print f(“inputnumber2”);
  scanf (“%d”,&n2);
  print f(“inputnumber3”);
  scanf (“%d”,&n3);
  print f(“inputnumber4”);
  scanf (“%d”,&n4);
  sum=n1+n2+n3+n4;
  avg=sum/4;

 10. จงเขียนโปรแกรมแสดงพื้นที่รูปสามเหลี่ยมที่มีฐานยาว 2cm สูง 5cmจงหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยมและแสดงผลทางหน้าจอ
  ขั้นตอนที่ 1
  1.ข้อมูลเข้า ฐานยาว 2cm , สูง 5cm
  2.ข้อมูลออก ผลลัพธ์ของพื้นที่รูปสามเหลี่ยม
  3.วิธีการประมวลผล
  3.1รับข้อมูลเข้า 2จำนวน
  3.2หาพื้นที่รูปสามเหลี่ยม= 1คูณ สูง คูณ ฐาน หาร 2
  3.3แสดงผลลัพธ์การหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยม

  ขั้นตอนที่ 3
  #include
  void main()
  {
  int 2cm, 5cm;
  printf(“in put Triangle”);
  scanf(“%d,& Tringle);
  tringle=1/2*high*base;
  printf(“tringle=%d”f,area;
  }

 11. โจทย์ จงเขียนโปรแกรมเปลี่ยนหน่วยจากเซนติเมตรเป็นเมตร

  ข้อมูลเข้า – เซนติเมตร
  ข้อมูลออก – เมตร

  วิธีการประมวลผล
  1.)รับข้อมูล cm.
  2.)เปลี่ยนหน่วยจาก cm. เป็น m. โดย cm/100
  3.)แสดงผล=m.

  #include
  void main()
  {
  int cm,m;
  printf(“Input cm”);
  scanf(“%d”,&cm);
  m=cm/100;
  printf(”mete%d”,m);
  }

 12. โจทย์ : จงเขียนโปรแกรมการหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยม
  วิธีทำ : 1. ข้อมูลนำเข้า = หาพื้นที่สามเหลี่ยม
  2.ข้อมูลออก = พื้นที่สามเหลี่ยม
  วิธีประมวลผล
  1.รับข้อมูลเข้าความสูง ความกว้างของฐาน
  2.หาค่าพื้นที่จากสูตร 1/2* ความกว้างของฐาน*ความสูง
  3.แสดงค่า
  เขียนโปรแกรม
  # include
  void main()
  {
  int h,b;
  float area triangle;
  prinf(”hight”);
  scanf(“%d”&h);
  prinf(”base”);
  scanf(“%d”&b);
  area=1/2*h*b;
  prinf(”area=%d”,area);
  }

 13. โจทย์ จงหาผลรวมและค่าเฉี่ลยของจำนวนต่อไปนี้ 10,20,30และ 50

  วิธีทำ

  1.ข้อมูลเข้า คือ 10,20,30และ50

  2.ข้อมูลออก คือ ค่าเฉลี่ย

  3.วิธีการประมวลผล

  3.1รับข้อมูลเข้า จำนวนเต็ม 10,20,30 และ 50

  3.2 หารผลรวมของจำนวนเต็ม 10,20,30 และ50

  3.3 นำผลลัพธ์ที่ได้จากข้อที่ 2 มาหารด้วย 4

  3.4 แสดงค่าเฉลี่ย

  # in clude
  void main()
  {
  int 10,20,30 ,50;
  float avg;
  printf(“input number 10”);
  scanf(“%d”,& 10);
  printf(“input number 20”);
  scanf(“%d”,& 20);
  printf(“input number 30”);
  scanf(“%d”,& 30);
  printf(“input number 50”);
  scanf(“%d”,& 50);
  sum=10,20,30,50;
  avg=sum/4;
  printf(“sum%d”,sum);
  printf(“avg%f”,avg);
  }

 14. โจทย์ : จงเขียนโปรแกรมการหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยม
  วิธีทำ : 1. ข้อมูลนำเข้า = หาพื้นที่สามเหลี่ยม
  2.ข้อมูลออก = พื้นที่สามเหลี่ยม
  วิธีประมวลผล
  1.รับข้อมูลเข้าความสูง ความกว้างของฐาน
  2.หาค่าพื้นที่จากสูตร 1/2* ความกว้างของฐาน*ความสูง
  3.แสดงค่า
  เขียนโปรแกรม
  # include
  void main()
  {
  int h,b;
  float area;
  prinf(”hight”);
  scanf(“%d”&h);
  prinf(”base”);
  scanf(“%d”&b);
  area=1/2*h*b;
  prinf(”area=%d”,area);
  }

 15. โจทย์ :จงวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหาของการหาผลรวมต่อไปนี้ 7 9 12 17 21 25 57
  ขั้นตอนที่หนึ่ง
  ข้อมูลนำเข้า หาผลบวกคือ 7 9 12
  ข้อมูลนำออก ผลรวมคำตอบของตัวเลขที่กำหนดให้
  ประมวลผล
  ผลบวกของข้อมูทั้งหมดที่โจทย์กำหนดให้

  # include
  void main ( )
  {
  int 7 ,9, 12, sum ;
  foat avg ;
  printf(“INTPUT

 16. โจทย์ จงหาผลรวมของจำนวนเต็มและหาค่าเฉี่ลยของจำนวน4จำนวน

  วิธีทำ

  1.ข้อมูลเข้า คือ จำนวนเต็ม

  2.ข้อมูลออก คือ ค่าเฉลี่ย ,ผลรวม

  3.วิธีการประมวลผล

  3.1รับข้อมูลเข้า 4 จำนวน
  3.2 หาผลรวมของจำนวนเต็ม 4จำนวน
  3.3 นำผลลัพธ์ที่ได้จากข้อที่ 2 มาหารด้วย 4
  3.4 แสดงผลรวม และ ค่าเฉลี่ย

  # in clude
  void main()
  {
  int n1, n2, n3, n4 ,sum;
  float avg;
  printf(“input number n1″);
  scanf(“%d”,& n1);
  printf(“input number n2″);
  scanf(“%d”,& n2);
  printf(“input number n3″);
  scanf(“%d”,& n3);
  printf(“input number n4″);
  scanf(“%d”,& n4);
  sum=n1,n2,n3,n4;
  avg=sum/4;
  printf(“sum%d”,sum);
  printf(“avg%f”,avg);
  }

 17. จงหาเกลดเฉลี่ยจากปีการศึกษาที่ผ่านมา คือ ม.1,ม.2,ม.3
  ข้อมูลเข้า เกลดเฉลี่ย ม.1,ม.2,ม.3
  ข้อมูลออก ผลรวมเกลดเฉลี่ย ม.1,ม.2,ม.3
  วิธีการประมวลผล
  1. ข้อมูลเข้าเกลดเฉลี่ยม.ม.1,ม.2,ม.3
  2. หาผลรวมของเกลดเฉลี่ยชั้นม.1,ม.2,ม.3โดยการ(+)
  3. แสดงผลลัพธ์ที่ได้
  # include
  void main ( )
  {
  int n1,n2,n3; sum;
  printf (“GREAT LOWER CORRIDOR “);
  sconf (” %d “&n1);
  printf (“GREAT LOWER CORRIDOR “);
  sconf (” %f “&n2);
  printf (“GREAT LOWER CORRIDOR “);
  sconf (” %c”&n3);
  printf (“GREAT LOWER CORRIDOR “);
  sconf (” %s”&n4);
  sum =n1+n2+n3 ;
  avg =sum /3;
  prinf (“sum=%d” , sum);
  printf(“Average=%”, ayg) ;
  }

 18. 1 จงเขียนโปรแกรม หาผลรวม จำนวนเต็ม 5จำนวน
  วิธีทำ
  ข้อมูลเข้า จำนวนเต็ม 5 จำนวน
  ข้อมูลออก ผลรวมจำนวนเต็ม 5 จำนวน
  วิธีประมวลผล
  1 รับข้อมูลเข้า5 จำนวน
  2 หาผลรวมจำนวนเต็ม 5 จำนวน
  3 แสดงผลรวม
  #include
  void main()
  {
  int n1, n2,n3,n4,n5,sum ;
  printf(“Input number 1 ”);
  scanf(“%d”,& n1);
  printf(“Input number 2 ”);
  scanf(“%d”,& n2);
  printf(“Input number 3 ”);
  scanf(“%d”,& n3);
  printf(“Input number 4 ”);
  scanf(“%d”,& n4);
  printf(“Input number 5 ”);
  scanf(“%d”,& n5);
  sum = n1+n2+n3+n4+ n5;
  printf(“sum=%d ”,sum);
  }

 19. จงเขียนโปรแกรมแปลงเมตรเป็นกิโลเมตร
  1 ข้อมูลเข้า เมตร
  2 ข้อมูลออก กิโลเมตร
  3 วิธีการประมวลผล
  1รับข้อมูล เม ตร
  2หาค่ากิโลเมตรจากสูตร เมตรคุณด้วย1000
  3 แสดงผล กิโลเมตร
  #include
  Void main ( ){
  int m km;
  float km;
  printf(“INPUT M”);
  scanf (“%d”,& m);
  km=m*1000;
  printf (“km=%d”,km);
  }

 20. โจทย์
  จงเขียนโปรแกรมผลรวมจำนวน4จำนวน3,5,7และ 9 พร้อมแสดงผลลัพธ์
  วิธีทำ
  ขั้นตอนที่1
  ข้อมูลเข้า จำนวนเติม4จำนวน
  ข้อมูลออก ผลรวม
  การประมวสผล
  1.รับข้อมูลเข้า n3n5n7n9
  2.หาผลรวม4จำนวน
  3.หาผลรวมจากข้อ 2
  4.แสดงผลลัพธ์
  ขั้นตอนที่2
  #include
  void main()
  {
  int n3,n5,n7,n9 sum;
  printf(“input n3″);
  scanf(“%d”,&n3);
  printf(“input n5″);
  scanf(“%d”,&n5);
  printf(“input n7″);
  scanf(“%d”,&n7);
  printf(“input n9″);
  scanf(“%d”,&n9);
  sum=n3+n5+n7+n9;
  prinf(“sum=%d”,sum)
  }

 21. จงเขียนโปรแกรมจำนวนเต็มเปลี่ยนเป็นเปอร์เซนไทล์
  1.ข้อมูลเข้า= จำนวนเต็ม
  2. ข้อมูลออก= จำนวนเปอร์เซนไทล์
  วิธีประมวลผล
  1.รับข้อมูลเข้าจำนวนเต็ม
  2.นำข้อมูลมาหาจาก Pr =N(r)/100
  3. แสดงผลลัพธ์เปอร์เซนไทล์
  # in clude
  void main ()
  {
  int Mini Zen Tile;
  printf(“in put mini zen tile”);
  scanf(“%f”,& mini zen tile);
  mini zen tile=Pr =N(r)/100
  printf(“mini zen tile=%f”,mini zen tile);
  }

 22. โจทย์ :จงวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหาของการหาผลรวมต่อไปนี้ 7 9 12 17 21 25 57
  ขั้นตอนที่หนึ่ง
  ข้อมูลนำเข้า หาผลบวกคือ 7 9 12
  ข้อมูลนำออก ผลรวมคำตอบของตัวเลขที่กำหนดให้
  ประมวลผล
  ผลบวกของข้อมูทั้งหมดที่โจทย์กำหนดให้

  # include
  void main ( )
  {
  int 7 ,9, 12, sum ;
  foat avg ;
  printf(“INTPUT num 7 “);
  scanf(“%d”,& n7 );
  printf(“INTPUT num 9″‘);
  scanf(“%d”,& n9 );
  printf(“INTPUT num 12″‘);
  scanf(“%d”,& n12 );
  sum=n7 +n9+n12;
  avg=sum/3;
  printf(“sum=%d”,sum);
  printf(“average=%f”,avg);

 23. จงหาผลรวมของตัวเลขจำนวนจริง 6 จำนวน ?
  1.ข้อมูลนำเข้า = เลขจำนวนจริง 6 จำนวน
  2.ข้อมูลนำออก = ผลรวมของตัยเลข 6 จำนวน
  3.วิธีการประมวลผล
  1.1 รับขอ้มูลตัวเลขเข้า 3 จำนวน
  1.2 หาผลรวมขอตัวเลขทั้ง 6 จำนวน
  1.3 แสดงผลรวมของเลขทั้ง 6 จำนวน

  #include
  void man () {}
  int n1,n2,n3,n4,n5,n6,sum;
  floot avg;
  printf(“INPUT NUM 1”);
  scanf(“%d”,&n1);
  printf(“INPUT NUM 2”);
  scanf(“%d”,&n2);
  printf(“INPUT NUM 3”);
  scanf(“%d”,&n3);
  sum = n1,n2,n3;
  printf(“average = %d,sum);
  }

 24. จงเขียนโปรแกรมจำนวนเต็ม 5 จำนวน แล้วมารวมและหาค่าเฉลี่ย แสดงผ่านหน้าจอ

  ข้อมูลเข้า จำนวนเต็ม 5 จำนวน
  ข้อมูลผลรวม ผลรวมและค่าเฉลี่ย

  วิธีการประมวลผล
  1.รับข้อมูลเ 5 จำนวน
  2.หาผลรวมของจำนวน 5 จำนวน
  3.นำผลลัทธ์ที่ได้จากข้อ 2 มาหาร 5
  4.แสดงผลและค่าเฉลี่ย

  #inciude
  void man (){
  int n1,n2,n3,n4,n5,n6;
  float avg;
  printf(“INPUT NUM1”);
  scanf(“%d”&n1);
  printf(“INPUT NUM2”);
  scanf(“%d”&n2);
  printf(“INPUT NUM3”);
  scanf(“%d”&n3);

  printf(“INPUT NUM4”);
  scanf(“%d”&n4);

  printf(“INPUT NUM5”);
  scanf(“%d”&n5);

  printf(“INPUT NUM6”);
  scanf(“%d”&n6);
  sum=n1+n2+n3+n4+n5+n6;
  avg=sum/6
  printf(“SUM=%d”,sum);
  printf(“Average=%f”,avg);
  }

 25. จงหาผลรวมของตัวเลขจำนวนจริง 6 จำนวน ?
  1.ข้อมูลนำเข้า = เลขจำนวนจริง 6 จำนวน
  2.ข้อมูลนำออก = ผลรวมของตัยเลข 6 จำนวน
  3.วิธีการประมวลผล
  1.1 รับขอ้มูลตัวเลขเข้า 3 จำนวน
  1.2 หาผลรวมขอตัวเลขทั้ง 6 จำนวน
  1.3 แสดงผลรวมของเลขทั้ง 6 จำนวน

  #include
  void man () {
  int n1,n2,n3,n4,n5,n6,sum;
  floot avg;
  printf(“INPUT NUM 1”);
  scanf(“%d”,&n1);
  printf(“INPUT NUM 2”);
  scanf(“%d”,&n2);
  printf(“INPUT NUM 3”);
  scanf(“%d”,&n3);
  sum = n1,n2,n3;
  printf(“average = %d,sum);
  }

 26. โจทย์ : เขียนโปรแกรมการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมรุปสามเหลี่ยมและแสดงผลทางจอ?
  ขั้นตอนที่ 1
  ข้อมูลเข้า ฐาน (x) สูง (y)
  ข้อมูลออก พื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม
  วีการประมวลผล
  1. รับข้อมูลของสามเหลี่ยม
  2. หาพื้นที่โดยใช้สูตร 1/2*สูง*ฐาน
  3. ได้ผลลัพธ์
  ขั้นตอนที่ 3
  # include
  Void main ( )
  {
  int x,y,mul;
  float avg;
  printf(“input x”);
  scanf(“%d”&x);
  printf(“input y”);
  scanf(“%d”&y);
  mul=x*y;
  avg=mul / 2;
  printf(“mul=%d”,mul );
  scanf(“avg=%f “,avg );
  }

  หมายเหตุ mul. ย่อมาจาก Multiplication แปลว่า การคูณ

 27. จงหาผลรวมของตัวเลขจำนวนจริง 6 จำนวน ?
  1.ข้อมูลนำเข้า = เลขจำนวนจริง 6 จำนวน
  2.ข้อมูลนำออก = ผลรวมของตัยเลข 6 จำนวน
  3.วิธีการประมวลผล
  1.1 รับขอ้มูลตัวเลขเข้า 3 จำนวน
  1.2 หาผลรวมขอตัวเลขทั้ง 6 จำนวน
  1.3 แสดงผลรวมของเลขทั้ง 6 จำนวน

  #include
  void man () {
  int n1,n2,n3,n4,n5,n6,sum;
  floot avg;
  printf(“INPUT NUM 1″);
  scanf(“%d”,&n1);
  printf(“INPUT NUM 2″);
  scanf(“%d”,&n2);
  printf(“INPUT NUM 3″);
  scanf(“%d”,&n3);
  printf(“INPUT NUM 4″);
  scanf(“%d”,&n4);
  printf(“INPUT NUM 5″);
  scanf(“%d”,&n5);
  printf(“INPUT NUM 6″);
  scanf(“%d”,&n6);
  sum = n1+n2+n3+n4+n5+n6;
  printf(“average = %d,sum);
  }

 28. จงเขียนโปรแกรมการหาค่าราคาไข่ไก่ที่มี 5จำนวนและค่าเฉลี่ยแสดงผลทางหน้าจอ
  ข้อมูลเข้า=จำนวนเต็ม5 จำนวน
  ข้อมูลออก=ผลรวมและค่าเฉลี่ยของไข่ไก่
  วิธีการประมวลผล
  1 รับข้อมูลเข้า 5จำนวน
  2 หาผลรวมของไข่ไก่5 จำนวน
  3 นำผลลัพธ์ที่ได้จากการหาค่าต่างๆมาหาร 5
  4 แสดงผลรวมและค่าเฉลี่ย

  # include
  void main()
  {
  int n1, n2 ,n3, n4 ,n5sum;
  foat avg ;
  printf(”INPUTMUM1”);
  scanf(“%d”,& n1);
  printf(“input number 2″);
  scanf(“%d”,& n2);
  printf(“input number 3″);
  scanf(“%d”,& n3);
  printf(“input number 4″);
  scanf(“%d”,& n4);
  printf(“input number 5″);
  scanf(“%d”,& n5);

  sum=n1+n2+n3+n4+n5;
  avg=sum/5;
  printf(“sum%d”,sum);
  printf(“avg%f”,avg);

  }

 29. EXจงหาผลลัทพ์ของผลบวกจำนวนสิบจำนวน
  ในการทำโจทร์ทำได้ 4 ขั้นตอนดังนี้
  1) การวิเคราะห์ข้อมูล
  -ข้อมูลเข้า (กำหนดให้เป็น) x1,x2,x3,…x10
  -ข้อมูลออก ผลบวกของ x1,x2,x3,…x10
  -การประมวลผล
  1 รับข้อมูลเข้า 10 จำนวน
  2 หาผลรวมของจำนวน 10 จำนวน
  3 ได้ผลลัทพ์
  2) การเขียนแผนผังหรือผังงาน (flow chart)
  (ในที่นี้จะไม่เขียนนะครับ จะละไว้ในฐานที่เข้าใจ)
  3)การเขียนโปรแกรม
  #include
  {
  int x1,x2,x3,…x10,sum;
  printf(“input x1”);
  scanf(“%d”,&x1);
  printf(“input x2”);
  scanf(“%d”,&x2);

  Sum=x1+x2+x3+…+x10;
  Printf(“sum=%d”,sum);
  4)การตรวจสอบและปรับปรุง
  คือการตรวจสอบโครงสร้างและตัวแปรต่างๆ ว่าเขียนผิดหรือเขียนตกหรือเปล่า
  และถ้าสามารถปรับปรุงโปรแกรมของเราให้ดีขึ้นได้ก็ควรปรับปรุงตามความเหมาะสม

  • EXจงหาผลลัทพ์ของผลบวกจำนวนสิบจำนวน
   ในการทำโจทร์ทำได้ 4 ขั้นตอนดังนี้
   1) การวิเคราะห์ข้อมูล
   -ข้อมูลเข้า (กำหนดให้เป็น) x1,x2,x3,…x10
   -ข้อมูลออก ผลบวกของ x1,x2,x3,…x10
   -การประมวลผล
   1 รับข้อมูลเข้า 10 จำนวน
   2 หาผลรวมของจำนวน 10 จำนวน
   3 ได้ผลลัทพ์
   2) การเขียนแผนผังหรือผังงาน (flow chart)
   (ในที่นี้จะไม่เขียนนะครับ จะละไว้ในฐานที่เข้าใจ)
   3)การเขียนโปรแกรม
   #include main()
   {
   int x1,x2,x3,…x10,sum;
   printf(“input x1”);
   scanf(“%d”,&x1);
   printf(“input x2”);
   scanf(“%d”,&x2);

   Sum=x1+x2+x3+…+x10;
   Printf(“sum=%d”,sum);
   }
   4)การตรวจสอบและปรับปรุง
   คือการตรวจสอบโครงสร้างและตัวแปรต่างๆ ว่าเขียนผิดหรือเขียนตกหรือเปล่า
   และถ้าสามารถปรับปรุงโปรแกรมของเราให้ดีขึ้นได้ก็ควรปรับปรุงตามความเหมาะสม

 30. จงวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหาส่วนเฉลี่ยเลขคณิต
  9 13 15 24 37
  1 ข้อมูลนำเข้า
  โจทย์กำหนดให้หาค่าเฉลี่ของ 5 จำนวนดังนั้นข้อมูลนำเข้า
  คือ 9 13 15 24 37
  2 ข้อมูลนำออก
  คำตอบของปัญหาคือ ค่าเฉลี่ของเลข ทั้ง5 ข้อมูล
  3การประมวณผล
  ต้องการหาค่าคือ การหาผลบวกของจำนวนทั้ง5/5ขั้นตอนการประมวณผลคือ
  # include
  void main ( )
  {
  int n9,n13, n15 ,n24 ,n37;
  float avg ;
  printf (“input num9”);
  scanf (“%d” ,&n9);
  printf (input num13);
  scanf (”%d”& n13);
  printf (“input num15”);
  scanf (“%d”& n15);
  printf (“input num 24”);
  scanf (“%d” &n 24″);
  printf (“input num37”);
  scanf(“%d” &n 37″);
  sum=n9n13n15n24n37;
  avg=sum/5;
  prinf(“sum=%d”,sum);
  printf(‘”avrage=%f”,ayg);
  }

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s