ฝึกคิด + ฝึกทำ + ฝึกเขียน = ???


จากที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรม รวมถึงอัลกอริทึม มาพอสมควรแล้ว ถึงตอนนี้พวกเราต้องรู้จักคิดและเขียนโปรแกรมออกมาให้ได้ ลองมาดูตัวอย่างกันดีกว่านะคะ
โจทย์   :   เขียนโปรแกรมแสดงรายละเอียดของนักเรียนตามรูปแบบต่อไปนี้
              ชื่อ – สกุล : …………
              ชั้น : …………
              โรงเรียน : …………..
              เรือนนอน : ……………
หลังจากนั้น เราจะต้องทำการวิเคราะห์ข้อมูลและกำหนดรายละเอียดของปัญหา (ข้อที่ 1ของการพัฒนาโปรแกรม)
              ข้อมูลนำเข้า ได้แก่ ชื่อ – สกุล , ชั้น , โรงเรียน , เรือนนอน
              ข้อมูลออก ได้แก่  ชื่อ – สกุล , ชั้น , โรงเรียน , เรือนนอน
              วิธีการประมวลผล
                  1.รับค่าข้อมูล  ชื่อ – สกุล , ชั้น , โรงเรียน , เรือนนอน 
                  2.แสดงผลข้อมูล  ชื่อ – สกุล , ชั้น , โรงเรียน , เรือนนอน 
จากนั้นเมื่อเราได้ทำการวิเคราะหืและกำหนดรายละเอียดของปัญหาแล้ว ขั้นต่อไปก็คือ เลือกเครื่องมือหรือออกแบบขั้นตอนวิธี (Flowchart)
พอเราเสร็จจากขั้นตอนนี้ต่อไปเป็นขั้นตอนที่ 3 นั่นก็คือขั้นดำเนินการแก้ปัญหา ในขั้นตอนนี้ล่ะที่เราต้องลงมือเขียนโปรแกรม (ภาษาซี) ลองมาดูกันนะคะ

#include<stdio.h>
void main()
{
 char   name[20],school[50],dorm[30] ; 
ประกาศตัวแปร char(ข้อความ) ได้แก่ ตัวแปรชื่อ-สกุล,โรงเรียน,เรือนนอน
   int  class;  
ประกาศตัวแปร int (ตัวเลข) ได้แก่ ตัวแปร ชั้น
printf(“what ‘s your name?”);   
แสดงข้อความในการถามชื่อ – สกุล
scanf(“%s”,&name); 
รับข้อมูล ชื่อ -สกุล
printf(“what ‘s your class?”);
แสดงข้อความในการถาม ชั้น
scanf(“%d”,&class);
รับข้อมูล ชั้น
printf(“what ‘s your school name?”);
แสดงข้อความในการถาม โรงเรียน
scanf(“%s”,&school);
รับข้อมูล โรงเรียน
printf(“what ‘s your dormitory?”);
แสดงข้อความในการถาม เรือนนอน
scanf(“%s”,&dorm);
รับข้อมูล เรือนนอน
}

*** ในการเขียนโปรแกรมเมื่อมีการประกาศตัวแปร สิ่งที่เราจะต้องรู้ควบคู่กันไปด้วยนั่นก็คือ ตัวควบคุมตัวแปร ดังนั้น ครูจึงอยากให้พวกเราช่วยกันหาว่า ตัวแปรแต่ละชนิดมีตัวควบคุมตัวแปรใด เช่น  ตัวแปร int   ตัวควบคุมตัวแปร  %d    ***

จากนี้อยากให้พวกเราได้ลองเขียนโปรแกรมตามที่ครูได้กำหนดโจทย์ให้ โดยตอบลงในเว็บนี้เลย (ไม่ต้องเขียน flowchart)
โจทย์ : 1.เขียนโปรแกรมแสดงข้อมูลต่อไปนี้  เลขประจำตัวนักเรียน , ชื่อ – สกุล ,อายุ 
          2.เขียนโปรแกรมรับค่าตัวเลข 2 จำนวน และหาผลบวกของตัวเลขทั้งสอง
*** หวังว่าโจทย์ทั้งสองข้อคงจะไม่ยากสำหรับพวกเรานะคะ ***

Advertisements

95 thoughts on “ฝึกคิด + ฝึกทำ + ฝึกเขียน = ???

 1. #include
  void main()
  {
  char name[20];
  int student ID,age;
  printf(“บุหลัน คำแสนโคตร”);
  scanf(“%s”,& name);
  printf(“02187”);
  scanf(“%d”,& student ID);
  printf(“18”);
  scanf(“%d”,& age);
  }

 2. syntax error เเละ logic error แตกต่างกันดังนี้
  1) syntax error คือ ความผิดพลาดทางไวยากรณ์ ที่เป็นข้อกำหนดของภาษา
  ซึ่ง error ในการเขียนโปรแกรมนั้น สรุปได้ดังนี้

  1. syntax error คือ ผิดไวยากรณ์ error ชนิดนี้แก้ง่ายที่สุด
  2. runtime error คือ ผิดขณะรันโปรแกรม error นี้จะปรากฎขณะรันโปรแกรมเท่านั้น error ประเภทนี้ จะแก้ยากขึ้นแต่ไม่เท่าไหร
  3. logic error คือ คิดผิด error ประเภทนี้แก้ยากที่สุด เพราะมันจะไม่ฟ้องอะไรเลย เราคิดว่าทำถูกแต่ผลลัพธ์ออกมาผิด
  2) ข้อผิดพลาดนี้ คือลักษณะผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้องเวลามีการคำนวณหรือประมวลนั่นเอง สาเหตุที่เกิดขึ้นอาจมาจากตัวเรา โดยตรง คือ ผู้เขียนโปรแกรมมีความเข้าใจผิดพลาดแล้วเขียนโปรแกรมตามความเข้าใจที่ผิดนั้น ข้อผิดพลาดชนิดนี้เป็นข้อผิดพลาดที่ตรวจพบได้ยาก

 3. ตัวแปร int หรือ integer (ตัวเลข) คือ ชนิดตัวแปรที่สามารถแทนค่าจำนวนเต็มได้ทั้งบวกและลบ โดยมีตัวแปรควบคุม คือ %d
  ตัวแปร char หรือ character (ตัวอักษร) คือ เป็นชนิดตัวแปรที่เป็นตัวแทนของ ตัวอักษรเพียงตัวเดียว อาจเป็นตัวอักษร ตัวเลข หรือตัวอักขระพิเศษ โดยมีตัวแปรควบคุม คือ %s
  ตัวแปร float (ทศนิยม) คือ ชนิดของตัวแปรที่เป็นตัวแทนของจำนวนจริง หรือตัวเลขที่มีค่าทศนิยม ความละเอียดของตัวเลขหลังจุดทศนิยมขึ้นอยู่กับระบบคอมพิวเตอร์ ตัวแปรควบคุม คือ %f
  ตัวแปร unsigned short , unsigned long ตัวควบคุมตัวแปร %u
  %s สำหรับแสดงผลข้อความ (string) หรืออักขระมากกว่า 1 ตัว
  %o สำหรับแสดงผลออกมาในรูปเลขฐานแปด
  %x สำหรับแสดงผลออกมาในรูปเลขสิบหก

 4. #include
  #include
  Void man ( )
  {
  Int sum,x,y;
  Printf (“enter number x,y”);
  Scanf(“%d”, &x, &y);
  Printf(“enter number y “);
  Scanf(“%d” , &y);
  Sum=x+y;
  Printf(“sum is =%d”,sum);
  Getch( );
  }
  ตัวอย่างตัวแปรที่ควบคุมภาษาซี

  ตัวแปร ตัวแปรควบคุม
  1. int , short , unsigned short , long , unsigned long %d
  2. unsigned short , unsigned long %u
  3. float , double , long double %f
  4. float , double , long double %e หรือ %E
  5. char %c

  %อื่นที่ควรทราบ %s สำหรับแสดงผลข้อความ (string) หรืออักขระมากกว่า 1 ตัว
  %o สำหรับแสดงผลออกมาในรูปเลขฐานแปด
  %x สำหรับแสดงผลออกมาในรูปเลขสิบหก
  %d แสดงผลค่าของตัวแปรชนิดจำนวนเต็ม
  %uแสดงผลค่าของตัวแปรชนิดจำนวนเต็มบวก
  %fแสดงผลค่าของตัวแปรชนิดจำนวนทศนิยม
  %cแสดงผลอักขระ 1 ตัว
  %sแสดงผลข้อความ หรืออักขระมากกว่า 1 ตัว

  • แก้ข้อ 2.
   #include
   #include
   Void man ( )
   {
   Int sum,x,y;
   Printf (“enter number x”);
   Scanf(“%d”, &x );
   Printf(“enter number y “);
   Scanf(“%d” , &y);
   Sum=x+y;
   Printf(“sum is =%d”,sum);
   Getch( );
   }

  • แก้ข้อ 2.
   #include
   #include
   Void man ( )
   {
   Int sum,x,y;
   Printf (“enter number x”);
   Scanf(“%d”, &x);
   Printf(“enter number y “);
   Scanf(“%d” , &y);
   Sum=x+y;
   Printf(“sum is =%d”,sum);
   Getch( );
   }

 5. ตัวอย่างตัวแปรและตัวควบคูมในภาษาc
  เช่น 1ตัวแปร int , short , unsigned short , long , unsigned long ตัวควบคุมตัวแปร (%d)
  2ตัวแปร unsigned short , unsigned long ตัวควบคุมตัวแปร (%u)
  3ตัวแปร float , double , long double ตัวควบคุมตัวแปร (%f)
  4ตัวแปร float , double , long double ตัวควบคุมตัวแปร (%e )หรือ( %E)
  5ตัวแปร char ตัวควบคุมตัวแปร( %c)

  ( %)อื่นที่ควรทราบ
  (%s)สำหรับแสดงผลข้อความ (string) หรืออักขระมากกว่า 1 ตัว ใช้กับตัวแปร(Character)
  (%o) สำหรับแสดงผลออกมาในรูปเลขฐานแปด ใช้กับตัวแปร(float)
  (%x )สำหรับแสดงผลออกมาในรูปเลขสิบหก ใช้กับตัวแปร(float)
  (%d )แสดงผลค่าของตัวแปรชนิดจำนวนเต็ม ใช้กับตัวแปร(int),(double)
  (%u)แสดงผลค่าของตัวแปรชนิดจำนวนเต็มบวก ใช้กับตัวแปร(int)
  (%f)แสดงผลค่าของตัวแปรชนิดจำนวนทศนิยม ใช้กับตัวแปร(float)
  (%c)แสดงผลอักขระ 1 ตัว ใช้กับตัวแปร(char

 6. 1 ตัวแปร int , short , unsigned short , long , unsigned long ตัวควบคุมตัวแปร %d
  2 ตัวแปร unsigned short , unsigned long ตัวควบคุมตัวแปร %u
  3 ตัวแปร float , double , long double ตัวควบคุมตัวแปร %f
  4 ตัวแปร float , double , long double ตัวควบคุมตัวแปร %e หรือ %E
  5 ตัวแปร char ตัวควบคุมตัวแปร %c
  %อื่นที่ควรทราบ %s สำหรับแสดงผลข้อความ (string) หรืออักขระมากกว่า 1 ตัว
  % o สำหรับแสดงผลออกมาในรูปเลขฐานแปด
  %x สำหรับแสดงผลออกมาในรูปเลขสิบหก
  %d แสดงผลค่าของตัวแปรชนิดจำนวนเต็ม
  %uแสดงผลค่าของตัวแปรชนิดจำนวนเต็มบวก
  %fแสดงผลค่าของตัวแปรชนิดจำนวนทศนิยม
  %cแสดงผลอักขระ 1 ตัว
  %sแสดงผลข้อความ หรืออักขระมากกว่า 1 ตัว

 7. 1 ตัวแปร int , short , unsigned short , long , unsigned long ตัวควบคุมตัวแปร %d
  2 ตัวแปร unsigned short , unsigned long ตัวควบคุมตัวแปร %u
  3 ตัวแปร float , double , long double ตัวควบคุมตัวแปร %f
  4 ตัวแปร float , double , long double ตัวควบคุมตัวแปร %e หรือ %E
  5 ตัวแปร char ตัวควบคุมตัวแปร %c
  %อื่นที่ควรทราบ %s สำหรับแสดงผลข้อความ (string) หรืออักขระมากกว่า 1 ตัว
  % o สำหรับแสดงผลออกมาในรูปเลขฐานแปด
  %x สำหรับแสดงผลออกมาในรูปเลขสิบหก
  %d แสดงผลค่าของตัวแปรชนิดจำนวนเต็ม
  %uแสดงผลค่าของตัวแปรชนิดจำนวนเต็มบวก
  %fแสดงผลค่าของตัวแปรชนิดจำนวนทศนิยม
  %cแสดงผลอักขระ 1 ตัว
  %sแสดงผลข้อความ หรืออักขระมากกว่า 1 ตัว

 8. #include
  void main()
  {
  char name[21],age[02],[student id];
  int age, stdent id;
  printf(“what ‘s your name?”);
  scanf(“%s”,&name);
  printf(“how old are you?”);
  scanf(“%d”,age);
  printf(“what ‘s your studentID ?”);
  scanf(“%d”,& student ID );
  }

 9. โจทย์ : 1.เขียนโปรแกรมแสดงข้อมูลต่อไปนี้ เลขประจำตัวนักเรียน , ชื่อ – สกุล ,อายุ
  2.เขียนโปรแกรมรับค่าตัวเลข 2 จำนวน และหาผลบวกของตัวเลขทั้งสอง

  ตัวอย่างที่ 1
  {
  char number,name,age;
  int class;
  printf(“what ‘s student number?”);
  scanf(“%s”,&number);
  printf(“what ‘s tour name?”);
  scanf(“%s”,&name);
  printf(“what ‘s your age?”);
  scanf(“%s”,&age);
  }

  • #include
   void main()
   {
   char Student ID,Name ;
   int Age;
   printf(“what ‘s your Student ID ?”);
   scanf(“%s”,&Student ID);
   printf(“what ‘s your Name ?”);
   scanf(“%s”,&Name);
   printf(“how old are you ?”);
   scanf(“%d”,&Age);
   }

  • #include
   void main()
   {
   char name[21],age[02],[student id];
   int age, stdent id;
   printf(“what ‘s your name?”);
   scanf(“%s”,&name);
   printf(“how old are you?”);
   scanf(“%d”,age);
   printf(“what ‘s your studentID ?”);
   scanf(“%d”,& student ID );

  • แก้ครับ
   #include
   void main()
   {
   char name[21],age[02],[student id];
   int age, stdent id;
   printf(“what ‘s your name?”);
   scanf(“%s”,&name);
   printf(“how old are you?”);
   scanf(“%d”,age);
   printf(“what ‘s your studentID ?”);
   scanf(“%d”,& student ID );

   • แก้ครับ
    #include
    void main()
    {
    char name[21],age[02],[student id];
    int age, stdent id;
    printf(“what ‘s your name?”);
    scanf(“%s”,&name);
    printf(“how old are you?”);
    scanf(“%d”,age);
    printf(“what ‘s your studentID ?”);
    scanf(“%d”,& student ID );
    }

 10. ตัวอย่าง
  เช่น 1) ตัวแปร int , short , unsigned short , long , unsigned long ตัวควบคุมตัวแปรคือ (%d)
  2) ตัวแปร unsigned short , unsigned long ตัวควบคุมตัวแปร คือ(%u)
  3) ตัวแปร float , double , long double ตัวควบคุมตัวแปร คือ(%f)
  4) ตัวแปร float , double , long double ตัวควบคุมตัวแปรคือ (%e )หรือ( %E)
  5) ตัวแปร char ตัวควบคุมตัวแปรคือ( %c)

  อื่นที่ควรทราบคือ( %)
  สำหรับแสดงผลข้อความ (string) หรืออักขระมากกว่า 1 ตัว ใช้กับตัวแปร(Character)คือ(%s)
  สำหรับแสดงผลออกมาในรูปเลขฐานแปด ใช้กับตัวแปร(float)คือ(%o)
  สำหรับแสดงผลออกมาในรูปเลขสิบหก ใช้กับตัวแปร(float)คือ(%x )
  แสดงผลค่าของตัวแปรชนิดจำนวนเต็ม ใช้กับตัวแปร(int),(double)คือ(%d )
  แสดงผลค่าของตัวแปรชนิดจำนวนเต็มบวก ใช้กับตัวแปร(int)คือ(%u)
  แสดงผลค่าของตัวแปรชนิดจำนวนทศนิยม ใช้กับตัวแปร(float)คือ(%f)
  แสดงผลอักขระ 1 ตัว ใช้กับตัวแปร(char)คือ(%c)

 11. โจทย์ : 1.เขียนโปรแกรมแสดงข้อมูลต่อไปนี้ เลขประจำตัวนักเรียน , ชื่อ – สกุล ,อายุ
  2.เขียนโปรแกรมรับค่าตัวเลข 2 จำนวน และหาผลบวกของตัวเลขทั้งสอง

  ตัวอย่างที่ 1
  {
  char number,name,age;
  int class;
  printf(“what ‘s student number?”);
  scanf(“%s”,&number);
  printf(“what ‘s tour name?”);
  scanf(“%s”,&name);
  printf(“what ‘s your age?”);
  scanf(“%d”,&age);
  }

 12. 2.เขียนโปรแกรมรับค่าตัวเลข 2 จำนวน และหาผลบวกของตัวเลขทั้งสอง
  วิธีทำ
  การวิเคราะห์ข้อมูลและกำหนดรายละเอียดของปัญหา
  ข้อมูลเข้า ได้แก่ จำนวน 2จำนวน
  ข้อมูลออก ได้แก่ ผลบวกของตัวเลขทั้งสอง
  วิธีประมวลผล
  1.รับค่าข้อมูล จำนวน 2จำนวน
  2.แสดงผลข้อมูล ผลบวกของตัวเลขทั้งสอง

  #include
  void main()
  {
  int sum,x,y;
  printf(“enter number x”);
  scanf(“%d”,&x”);
  printf(“enter number y”);
  scanf(“%d”,&y”);
  sum=x+y;
  printf(“sum is=%d”,sum);
  }

 13. 1.เขียนโปรแกรมแสดงข้อมูลต่อไปนี้ เลขประจำตัวนักเรียน , ชื่อ – สกุล ,อายุ
  #include
  void main()
  {
  char Student ID,Name – Surname,Age ;
  int Age;
  printf(“what ‘s your Student ID ?”);
  scanf(“%s”,&Student ID);
  printf(“what ‘s your Name – Surname ?”);
  scanf(“%s”,&Name – Surname);
  printf(“how old are you ?”);
  scanf(“%d”,&Age);
  }

 14. 1.เขียนโปรแกรมแสดงข้อมูลต่อไปนี้ เลขประจำตัวนักเรียน , ชื่อ – สกุล ,อายุ
  วิธีทำ
  การวิเคราะห์ข้อมูลและกำหนดรายละเอียดของปัญหา
  ข้อมูลเข้า ได้แก่ ชื่อ – สกุล ,อายุ
  ข้อมูลออก ได้แก่ เลขประจำตัวนักเรียน ,ชื่อ – สกุล , อายุ
  วิธีประมวลผล
  1.รับค่าข้อมูล เลขประจำตัวนักเรียน, ชื่อ – สกุล , อายุ
  2.แสดงผลข้อมูล เลขประจำตัวนักเรียน, ชื่อ – สกุล , อายุ

  #include
  void main()
  {
  char name[10],age[02];
  int studen id[10];
  printf( “what’s your student id ?”);
  scanf(“%d”,&student id );
  printf(“what ‘s your name?”);
  scanf(“%s”,&name);
  printf(“how old are you?”);
  }

  • 1.เขียนโปรแกรมแสดงข้อมูลต่อไปนี้ เลขประจำตัวนักเรียน , ชื่อ – สกุล ,อายุ
   วิธีทำ
   การวิเคราะห์ข้อมูลและกำหนดรายละเอียดของปัญหา
   ข้อมูลเข้า ได้แก่ ชื่อ – สกุล ,อายุ
   ข้อมูลออก ได้แก่ เลขประจำตัวนักเรียน ,ชื่อ – สกุล , อายุ
   วิธีประมวลผล
   1.รับค่าข้อมูล เลขประจำตัวนักเรียน, ชื่อ – สกุล , อายุ
   2.แสดงผลข้อมูล เลขประจำตัวนักเรียน, ชื่อ – สกุล , อายุ

   #include
   void main()
   {
   char name[10];
   int studenid age ;
   printf( “what’s your student id ?”);
   scanf(“%d”,&student id );
   printf(“what ‘s your name?”);
   scanf(“%s”,&name);
   printf(“how old are you?”);
   }

   • 1.เขียนโปรแกรมแสดงข้อมูลต่อไปนี้ เลขประจำตัวนักเรียน , ชื่อ – สกุล ,อายุ
    วิธีทำ
    การวิเคราะห์ข้อมูลและกำหนดรายละเอียดของปัญหา
    ข้อมูลเข้า ได้แก่ ชื่อ – สกุล ,อายุ
    ข้อมูลออก ได้แก่ เลขประจำตัวนักเรียน ,ชื่อ – สกุล , อายุ
    วิธีประมวลผล
    1.รับค่าข้อมูล เลขประจำตัวนักเรียน, ชื่อ – สกุล , อายุ
    2.แสดงผลข้อมูล เลขประจำตัวนักเรียน, ชื่อ – สกุล , อายุ

    #include
    void main()
    {
    char name[10];
    int studenid age ;
    printf( “what’s your student id ?”);
    scanf(“%d”,&student id );
    printf(“what ‘s your name?”);
    scanf(“%s”,&name);
    printf(“how old are you?”);
    scanf(“%d”,&age );
    }

   • 2.เขียนโปรแกรมรับค่าตัวเลข 2 จำนวน และหาผลบวกของตัวเลขทั้งสอง
    วิธีทำ
    การวิเคราะห์ข้อมูลและกำหนดรายละเอียดของปัญหา
    ข้อมูลเข้า ได้แก่ จำนวน 2จำนวน
    ข้อมูลออก ได้แก่ ผลบวกของตัวเลขทั้งสอง
    วิธีประมวลผล
    1.รับค่าข้อมูล จำนวน 2จำนวน
    2.แสดงผลข้อมูล ผลบวกของตัวเลขทั้งสอง

    #include void main()
    {
    int number,sum[x,y];
    printf(“enter number x=?”);
    scanf(“%d”,& number);
    printf(“enter number y=?”);
    scanf(“%d”,& number);
    printf(“sum =x+y=?”);
    scanf(“%d”,& sum);
    }

 15. 1.เขียนโปรแกรมแสดงข้อมูลต่อไปนี้ เลขประจำตัวนักเรียน , ชื่อ – สกุล ,อายุ
  #include
  void main()
  {
  char Student ID,Name – Surname ;
  int Age;
  printf(“what ‘s your Student ID ?”);
  scanf(“%s”,&Student ID);
  printf(“what ‘s your Name – Surname ?”);
  scanf(“%s”,&Name – Surname);
  printf(“how old are you ?”);
  scanf(“%d”,&Age);
  }

  • 1.เขียนโปรแกรมแสดงข้อมูลต่อไปนี้ เลขประจำตัวนักเรียน , ชื่อ – สกุล ,อายุ
   #include
   void main()
   {
   char Student ID,Name ;
   int Age;
   printf(“what ‘s your Student ID ?”);
   scanf(“%s”,&Student ID);
   printf(“what ‘s your Name ?”);
   scanf(“%s”,&Name);
   printf(“how old are you ?”);
   scanf(“%d”,&Age);
   }

 16. 1.เขียนโปรแกรมแสดงข้อมูลต่อไปนี้ เลขประจำตัวนักเรียน , ชื่อ – สกุล ,อายุ
  วิธีทำ
  การวิเคราะห์ข้อมูลและกำหนดรายละเอียดของปัญหา
  ข้อมูลเข้า ได้แก่ ชื่อ – สกุล ,อายุ
  ข้อมูลออก ได้แก่ เลขประจำตัวนักเรียน ,ชื่อ – สกุล , อายุ
  วิธีประมวลผล
  1.รับค่าข้อมูล เลขประจำตัวนักเรียน, ชื่อ – สกุล , อายุ
  2.แสดงผลข้อมูล เลขประจำตัวนักเรียน, ชื่อ – สกุล , อายุ

  #include
  void main()
  {
  char studen id[10],name[10],age[02];
  int studen id;
  printf( “what’s your student id ?”);
  scanf(“%d”,&student id );
  printf(“what ‘s your name?”);
  scanf(“%s”,&name);
  printf(“how old are you?”);
  }

 17. ตอนที่ 3.
  #include
  void main()
  {
  char name[20];
  int student ID,age;
  printf(“what ‘s your name?”);
  scanf(“%s”,&supawan chaitongdee);
  printf(“what ‘s your studentID?”);
  scanf(“%d”,&00000);
  printf(“how old are you?”);
  scanf(“%d”,&18);
  }

 18. โจทย์ : 1.เขียนโปรแกรมแสดงข้อมูลต่อไปนี้ เลขประจำตัวนักเรียน , ชื่อ – สกุล ,อายุ
  2.เขียนโปรแกรมรับค่าตัวเลข 2 จำนวน และหาผลบวกของตัวเลขทั้งสอง

  #include
  void main()
  {
  char Student ID,Name – Surname,Age ;
  int Student ID;
  printf(“what ‘s your Student ID ?”);
  scanf(“%s”,&Student ID);
  int name;
  printf(“what ‘s your name ?”);
  scanf(“%s”,&name);
  int Age;
  printf(“how old are you ?”);
  scanf(“%d”,&Age);
  }

 19. 1.เขียนโปรแกรมแสดงข้อมูลต่อไปนี้ เลขประจำตัวนักเรียน , ชื่อ – สกุล ,อายุ
  #include
  void main()
  {
  char name[13];
  int student id,age;
  printf(“what ‘s your name?”);
  scanf(“%s”,& name);
  printf(“what ‘s your student id?”);
  scanf(“%d”,& student id);
  printf(“how old are you?”);
  scanf(“%d”,& age);
  }

 20. ตัวแปร int หรือ integer (ตัวเลข) คือ ชนิดตัวแปรที่สามารถแทนค่าจำนวนเต็มได้ทั้งบวกและลบ โดยมีตัวแปรควบคุม คือ %d
  ตัวแปร char หรือ character (ตัวอักษร) คือ เป็นชนิดตัวแปรที่เป็นตัวแทนของ ตัวอักษรเพียงตัวเดียว อาจเป็นตัวอักษร ตัวเลข หรือตัวอักขระพิเศษ โดยมีตัวแปรควบคุม คือ %s
  ตัวแปร float (ทศนิยม) คือ ชนิดของตัวแปรที่เป็นตัวแทนของจำนวนจริง หรือตัวเลขที่มีค่าทศนิยม ความละเอียดของตัวเลขหลังจุดทศนิยมขึ้นอยู่กับระบบคอมพิวเตอร์ ตัวแปรควบคุม คือ %f
  ตัวแปร unsigned short , unsigned long ตัวควบคุมตัวแปร %u
  %s สำหรับแสดงผลข้อความ (string) หรืออักขระมากกว่า 1 ตัว
  %o สำหรับแสดงผลออกมาในรูปเลขฐานแปด
  %x สำหรับแสดงผลออกมาในรูปเลขสิบหก

 21. 2.เขียนโปรแกรมรับค่าตัวเลข 2 จำนวน และหาผลบวกของตัวเลขทั้งสอง

  #include void main()
  {
  int number;
  printf(“enter number a=?”);
  scanf(“%d”,& number);
  printf(“enter number b=?”);
  scanf(“%d”,& number);
  printf(“sum =a+b=?”);
  scanf(“%d”,& sum);
  }

 22. 1.เขียนโปรแกรมแสดงข้อมูลต่อไปนี้ เลขประจำตัวนักเรียน , ชื่อ – สกุล ,อายุ
  #include
  void main()
  {
  char name[14];
  int student id,age;
  printf(“what ‘s your name?”);
  scanf(“%s”,& name);
  printf(“what ‘s your student id?”);
  scanf(“%d”,& student id);
  printf(“how old are you?”);
  scanf(“%d”,& age);
  }

 23. ข้อ2 ครับ
  #include
  void main()
  {
  int number;
  printf(“enter number x=?”);
  scanf(“%d”,& number);
  printf(“enter number y=?”);
  scanf(“%d”,& number);
  printf(“sum =x+y=?”);
  scanf(“%d”,& sum);
  }

 24. 2.เขียนโปรแกรมรับค่าตัวเลข 2 จำนวน และหาผลบวกของตัวเลขทั้งสอง
  2.1 ข้อมูลนำเข้า ได้แก่ ตัวเลข 2 จำนวน และหาผลบวกของตัวเลขทั้งสอง
  2.2ข้อมูลออก ได้แก่ ตัวเลข 2 จำนวน และหาผลบวกของตัวเลขทั้งสอง
  วิธีการประมวลผล
  1.รับค่าข้อมูลตัวเลขมา 2 จำนวน
  2.หาผลบวกของตัวเลขทั้งสอง
  3.แสดงผลข้อมูล ตัวเลข 2 จำนวน และหาผลบวกของตัวเลขทั้งสอง

  #include void main()
  {
  int number,sum;
  printf(“enter number b=?”);
  scanf(“%d”,& number);
  printf(“enter number n=?”);
  scanf(“%d”,& number);
  printf(“sum =b+n=?”);
  }

 25. 1.เขียนโปรแกรมแสดงข้อมูลต่อไปนี้ เลขประจำตัวนักเรียน , ชื่อ – สกุล ,อายุ
  #include
  void main()
  {
  char Student ID,Name ;
  int Age;
  printf(“what ‘s your Student ID ?”);
  scanf(“%s”,&Student ID);
  printf(“what ‘s your Name ?”);
  scanf(“%s”,&Name);
  printf(“how old are you ?”);
  scanf(“%d”,&Age);
  }
  2.เขียนโปรแกรมรับค่าตัวเลข 2 จำนวน และหาผลบวกของตัวเลขทั้งสอง
  วิธีทำ
  การวิเคราะห์ข้อมูลและกำหนดรายละเอียดของปัญหา
  ข้อมูลเข้า ได้แก่ จำนวน 2จำนวน
  ข้อมูลออก ได้แก่ ผลบวกของตัวเลขทั้งสอง
  วิธีประมวลผล
  1.รับค่าข้อมูล จำนวน 2จำนวน
  2.แสดงผลข้อมูล ผลบวกของตัวเลขทั้งสอง

  #include void main()
  {
  int number,sum[x,y];
  printf(“enter number x=?”);
  scanf(“%d”,& number);
  printf(“enter number y=?”);
  scanf(“%d”,& number);
  printf(“sum =x+y=?”);
  scanf(“%d”,& sum);
  }

 26. 1.เขียนโปรแกรมแสดงข้อมูลต่อไปนี้ เลขประจำตัวนักเรียน , ชื่อ – สกุล ,อายุ
  ตอบ
  1.วิเคราะห์ข้อมูลและกำหนดรายละเอียดของปัญหา
  ได้แก่ ข้อมูลเข้า คือ ชื่อ – สกุล ,อายุ
  ได้แก่ ข้อมูลออก คือ เลขประจำตัวนักเรียน ,ชื่อ – สกุล , อายุ
  วิธีประมวลผล
  1.รับค่าข้อมูล เลขประจำตัวนักเรียน, ชื่อ – สกุล , อายุ
  2.แสดงผลข้อมูล เลขประจำตัวนักเรียน, ชื่อ – สกุล , อายุ
  #include
  void main()
  {
  char Student ID,Name – Surname,Age ;
  int Age;
  printf(“what ‘s your Student ID ?”);
  scanf(“%s”,&Student ID);
  printf(“what ‘s your Name – Surname ?”);
  scanf(“%s”,&Name – Surname);
  printf(“how old are you ?”);
  scanf(“%d”,&Age);
  }

 27. 2.เขียนโปรแกรมรับค่าตัวเลข 2 จำนวน และหาผลบวกของตัวเลขทั้งสอง
  ตอบ
  วิเคราะห์ข้อมูลและกำหนดรายละเอียดของปัญหา
  ได้แก่อข้อมูลเข้า คือ จำนวน 2จำนวน
  ได้แก่ ข้อมูลออก คือ ผลบวกของ 2 จำนวน
  วิธีประมวลผล
  1.รับค่าข้อมูล จำนวน 2จำนวน
  2.แสดงผลข้อมูล ผลบวกของ 2จำนวน
  #include
  void main()
  {
  int number;
  printf(“enter number m=?”);
  scanf(“%d”,& number);
  printf(“enter number n=?”);
  scanf(“%d”,& number);
  printf(“sum =m+n=?”);
  scanf(“%d”,& sum);
  }

 28. 1.เขียนโปรแกรมแสดงข้อมูลต่อไปนี้ เลขประจำตัวนักเรียน , ชื่อ – สกุล ,อายุ
  วิธีทำ
  การวิเคราะห์ข้อมูลและกำหนดรายละเอียดของปัญหา
  ข้อมูลเข้า ได้แก่ ชื่อ – สกุล ,อายุ
  ข้อมูลออก ได้แก่ เลขประจำตัวนักเรียน ,ชื่อ – สกุล , อายุ
  วิธีประมวลผล
  1.รับค่าข้อมูล เลขประจำตัวนักเรียน, ชื่อ – สกุล , อายุ
  2.แสดงผลข้อมูล เลขประจำตัวนักเรียน, ชื่อ – สกุล , อายุ

  #include
  void main()
  {
  char name[10];
  int studenid age ;
  printf( “what’s your student id ?”);
  scanf(“%d”,&student id );
  printf(“what ‘s your name?”);
  scanf(“%s”,&name);
  printf(“how old are you?”);
  scanf(“%d”,&age );
  }

 29. 2.เขียนโปรแกรมรับค่าตัวเลข 2 จำนวน และหาผลบวกของตัวเลขทั้งสอง
  วิธีทำ
  การวิเคราะห์ข้อมูลและกำหนดรายละเอียดของปัญหา
  ข้อมูลเข้า ได้แก่ จำนวน 2จำนวน
  ข้อมูลออก ได้แก่ ผลบวกของตัวเลขทั้งสอง
  วิธีประมวลผล
  1.รับค่าข้อมูล จำนวน 2จำนวน
  2.แสดงผลข้อมูล ผลบวกของตัวเลขทั้งสอง

  #include
  void main()
  {
  int sum,x,y;
  printf(“enter number x”);
  scanf(“%d”,&x”);
  printf(“enter number y”);
  scanf(“%d”,&y”);
  sum=x+y;
  printf(“sum is=%d”,sum);
  }

 30. 1 ตัวแปร int , short , unsigned short , long , unsigned long ตัวควบคุมตัวแปร %d
  2 ตัวแปร unsigned short , unsigned long ตัวควบคุมตัวแปร %u
  3 ตัวแปร float , double , long double ตัวควบคุมตัวแปร %f
  4 ตัวแปร float , double , long double ตัวควบคุมตัวแปร %e หรือ %E
  5 ตัวแปร char ตัวควบคุมตัวแปร %c
  %อื่นที่ควรทราบ %s สำหรับแสดงผลข้อความ (string) หรืออักขระมากกว่า 1 ตัว
  % o สำหรับแสดงผลออกมาในรูปเลขฐานแปด
  %x สำหรับแสดงผลออกมาในรูปเลขสิบหก
  %d แสดงผลค่าของตัวแปรชนิดจำนวนเต็ม
  %uแสดงผลค่าของตัวแปรชนิดจำนวนเต็มบวก
  %fแสดงผลค่าของตัวแปรชนิดจำนวนทศนิยม
  %cแสดงผลอักขระ 1 ตัว
  %sแสดงผลข้อความ หรืออักขระมากกว่า 1 ตัว

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s