การอ่านแผนภูมิ


ให้นักเรียนชั้น ม.2/3 ดูแผนภูมิด้านล่างนี้ แล้วตอบคำถาม  (คะแนน  100 คะแนน)

ถ้าร้านค้าขายอาหารได้ทั้งหมด   15,000 บาท จงตอบคำถามต่อไปนี้
1.ร้านค้าขายอาหารชนิดใดได้มากที่สุด และขายได้กี่บาท  ……………………
2.ร้านค้าขายสลัดได้กี่บาท  …………………………
3.ร้านค้าขายซุปเป็นกี่เปอร์เซนต์ของขายแซนด์วิซ   ……………………………..
4.ร้านค้าขายเครื่องดื่มรวมกับของหวานได้กี่บาท ……………………………………
5.อัตราส่วนของการขาย เครื่องดื่ม ต่อ การขายสลัด และการขายของหวาน เป็นเท่าใด ………………………………(อัตราส่วนอย่างต่ำ)

ถ้านักเรียนในโรงเรียนนี้มีทั้งหมด 2,500 คน จงตอบคำถามต่อไปนี้

1.นักเรียนชั้นใดมีจำนวนมากที่สุด และมีจำนวนเท่าใด  ………………………
2.นักเรียนชั้น ม.2 มีจำนวนกี่คน   ……………………
3.นักเรียนชั้น  ม.1 และ ม.6  ชั้นไหนมีมากกว่า หรือ น้อยกว่า ต่างกันอยู่เท่าใด  ………………………………..
4.อัตราส่วนของนักเรียนชั้น ม.4 ต่อ ม.5 ต่อ ม.6 เป็นเท่าใด …………………………… (อัตราส่วนอย่างต่ำ)
5.นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 มีจำนวนกี่คน …………………………

Advertisements

30 thoughts on “การอ่านแผนภูมิ

 1. 1 ร้านค้าขายอาหารชนิดใดได้มากที่สุดและขายได้กี่บาท
  ตอบ แซนด์วิช 6000 บาท
  2 ร้านค้าขายสลัดได้กี่บาท
  ตอบ 3000
  3 ร้านค้าขายซุปเป็นกี่เปอร์เซ็นของขายแซนด์วิช
  ตอบ 2.666….%
  4 ร้านค้าขายเครื่องดื่มรวมกับของหวานได้กี่บาท
  ตอบ 3600
  5 อัตราส่วนของการขายเครื่องดื่ม ต่อ การขายสลัด และการขายของหวานเป็นเท่าใด
  ตอบ 3:7:5

 2. ถ้าร้านค้าขายอาหารได้ทั้งหมด 15,000 บาท จงตอบคำถามต่อไปนี้
  1.ร้านค้าขายอาหารชนิดใดได้มากที่สุด และขายได้กี่บาท ขายแซนต์วิช 6,000บาท
  2.ร้านค้าขายสลัดได้กี่บาท ขายได้ 4,150บาท
  3.ร้านค้าขายซุปเป็นกี่เปอร์เซนต์ของขายแซนด์วิซ 2.666 %
  4.ร้านค้าขายเครื่องดื่มรวมกับของหวานได้กี่บาท ขายได้ 3,600บาท
  5.อัตราส่วนของการขาย เครื่องดื่ม ต่อ การขายสลัด และการขายของหวาน เป็นเท่าใด 3:7:5 (อัตราส่วนอย่างต่ำ)

 3. 1.ร้านค้าขายอาหารชนิดใดได้มากที่สุด แซนด์วิช ได้6.000บาท
  2.ร้านค้าขายสลัดได้ 3.150บาท
  3.ร้านค้าขายซุปเป็นกี่เปอร์เซนต์ของขายแซนด์วิซ 25%
  4.ร้านค้าขายเครื่องดื่มรวมกับของหวาน ได้1,250 7
  5.อัตราส่วนของการขาย เครื่องดื่ม ต่อ การขายสลัด และการขายของหวานได้42 84 (อัตราส่วนอย่างต่ำ)

 4. ถ้าร้านค้าขายอาหารได้ทั้งหมด 15,000 บาท จงตอบคำถามต่อไปนี้
  1.ร้านค้าขายอาหารชนิดใดได้มากที่สุด และขายได้กี่บาท
  ตอบ 6,000 บาท
  2.ร้านค้าขายสลัดได้กี่บาท
  ตอบ 2,150บาท
  3.ร้านค้าขายซุปเป็นกี่เปอร์เซนต์ของขายแซนด์วิซ
  ตอบ 2.666 %
  4.ร้านค้าขายเครื่องดื่มรวมกับของหวานได้กี่บาท
  ตอบ 3,600
  5.อัตราส่วนของการขาย เครื่องดื่ม ต่อ การขายสลัด และการขายของหวาน เป็นเท่าใด
  (อัตราส่วนอย่างต่ำ)
  ตอบ 3:7:5

 5. ร้านค้าขายอาหารได้ทั้งหมด15,000 บาท
  จงหาคำถามต่อไปนี้
  1 ร้านค้าขายอาหารชนิดใดได้มากที่สุดและขายได้กี่บาท…….
  ตอบขายแซนวิชได้6,000บาท
  2 ร้านค้าขายสลัดได้กี่บาท……..
  ตอบขายได้3,100บาท
  3 ร้านค้าขายซุปเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของขายแซนวิช…….
  ตอบได้6%
  4 ร้านขายเครื่องดื่มรวมกับของหวานได้กี่บาท…….
  ตอบได้3,650 บาท
  5 อัตราส่วนของการขายเครื่องดื่มต่อสลัดและการขายของหวานเป็นเท่าใด…(อัตราส่วนอย่างตำ)
  ตอบ3:7:5

 6. 1.ตอบ ขายแซนด์วิชได้ 3,750บาท
  2.ตอบ ขายสลัดได้ 714.6บาท
  3.ตอบ เป็น 25 เปอร์เซ็นของแซนด์วิช
  4.ตอบ ขายรวมกันได้2,555
  5.ตอบ เป็นอัตราส่วน 3: 5: 7

  1.ตอบ นักเรียนชั้นม.1มีจำนวน 1136 คน
  2.ตอบ นักเรียนชั้นม 2 มี 147คน

 7. 1) ร้านค้าขายอาหารชนิดใดได้มากที่สุด และขายได้กี่บาท แซนด์วิชขายได้ 6000 บาท
  2) ร้านค้าขายสลัดได้กี่บาท 3150 บาท
  3) ร้านค้าขายซุปเป็นกี่เปอร์เซนต์ของขายแซนด์วิช 0.0375 เปอร์เซนต์
  4) ร้านค้าขายเครื่องดื่มกับของหวานได้กี่บาท 3600 บาท
  5) อัตราส่วนของการขายเครื่องดื่มต่อการขายสลัดและการขายของหวานเป็นเท่าใด 9:21:15 =9ส่วน3, 21ส่วน3
  15ส่วน3 = 3:7:5

 8. ถ้านักเรียนในโรงเรียนนี้มีทั้งหมด 2,500 คน จงตอบคำถามต่อไปนี้
  1.นักเรียนชั้นใดมีจำนวนมากที่สุด และมีจำนวนเท่าใด
  ตอบ มัธยมศึกษาปีที่ 1 550คน
  2.นักเรียนชั้น ม.2 มีจำนวนกี่คน
  ตอบ 425คน
  3.นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.6 ชั้นไหนมีมากกว่า หรือ น้อยกว่า ต่างกันอยู่เท่าใด
  ตอบ มัธยมศึกษาปีที่ 1 มากกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 6อยู่ 125คน
  4.อัตราส่วนของนักเรียนชั้น ม.4 ต่อ ม.5 ต่อ ม.6 เป็นเท่าใด
  ตอบ 10:7:6

  5.นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 มีจำนวนกี่
  ตอบ 675คน

 9. ข้อ2 1.นักเรียนชั้นใดมีจำนวนมากที่สุดและมีจำนวนเท่าใด
  ตอบ ม.1 550 คน
  2. นักเรียนชั้นม.2 มีจำนวนกี่คน
  ตอบ 425 คน
  3. นักเรียนชั้นม.1 และม.6 ชั้นไหนมีมากกว่า หรือน้อยกว่า ต่างกันใด
  ตอบ ม.1 มากกว่า มี550คน ม.6 น้อยกว่า มี300คน ต่างกันอยู่ 250คน
  4. อัตราส่วนของนักเรียนชั้น ม.4 ต่อม.5 ต่อม.6 เป็นเท่าใด
  ตอบ 10:7:6
  5. นักเรียนชั้นม.3 และม.6 มีจำนวนกี่คน
  ตอบ 675 คน

 10. ถ้าร้านค้าขายอาหารได้ทั้งหมด 15,000 บาท จงตอบคำถามต่อไปนี้
  1.ร้านค้าขายอาหารชนิดใดได้มากที่สุด และขายได้กี่บาท
  แซนด์วิช 6,840บาท
  2.ร้านค้าขายสลัดได้กี่บาท 2,619บาท
  3.ร้านค้าขายซุปเป็นกี่เปอร์เซนต์ของขายแซนด์วิซ 3.1%
  4.ร้านค้าขายเครื่องดื่มรวมกับของหวานได้กี่บาท 3,971บาท
  5.อัตราส่วนของการขาย เครื่องดื่ม ต่อ การขายสลัด และการขายของหวาน เป็นเท่าใด 3:7:5(อัตราส่วนอย่างต่ำ)

 11. ร้านค้าขายอาหารได้ทั้งหมด15,000บาทจงตอบคำถามต่อไปนี้
  1.ร้านคาอาหารชนิดใดได้มากที่สุดและขายได้กี่บาท…….
  ตอบร้านค้าขายแซนวิช ขายได้6,000บาท
  2. ร้านค้าขายสลัดได้กี่บาท…
  ตอบได้25,000บาท
  3. ร้านค้ขายซุปเป็นกี่เปอร์เซนต์ของแซนวิช…
  ตอบ 25%
  4.ร้านคาขายเครื่องดื่มรวมกับของหวานได้กี่บาท…
  ตอบ i;,dyowfh3600
  5. อัตราส่วนของการขายเครื่องดื่ม ต่อ การขายสลัดและการขายของหวาน…
  ตอบ3:7:5

 12. ถ้าร้านค้าขายอาหารได้ทั้งหมด 15,000บาท จงตอบคำถามต่อไปนี้
  (1) ร้านค้าขายอาหารชนิดใดได้มากที่สุด และขายได้กี่บาท
  ตอบ ขายเเซนวิส ได้ 6,000 บาท
  (2) ร้านคาขายสลัดได้กี่บาท
  ตอบ ขายได้ 3,100 บาท
  (3)ร้านค้าขายซุปเป็นกี่เปอร์เซนของแซนวิส
  ตอบ ได้ 6%
  (4)ร้านค้าขายเครื่องดื่มรวมกับของหวานได้กี่บาท
  ตอบ ได้ 3,650 บาท
  (5) อัตราส่วนของการขายเครื่องดื่มต่อการขายสลัดและการขายของหวานเป็นเท่าใด
  ตอบ 3:7:5

 13. 1.ร้านค้าขายอาหารชนิดใดได้มากที่สุด และขายได้กี่บาท
  ตอบ แซนวิส 6,000 บาท
  2.ร้านค้าขายสลัดได้กี่บาท
  ตอบ 3,150
  3. ร้านค้าขายซุปเป็นกี่เปอร์ของขายแซนวิส
  ตอบ 25 %
  4. ร้านขายเครื่องดื่มรวมกับของหวานได้กี่บาท
  ตอบ 3,600 บาท
  5. อัตราส่วนของการขายเครื่องดื่อ ต่อการขายสลัด และการขายของหวาน เป็นเท่าใด (อัตราส่วนอย่าง ต่ำ) ตอบ 4.75:1.25:3

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s